Image result for dilpšienė
Nuotr. Drąsos kelias politinės partijos kandidatai Birutė Dilpšienė ir Mykolas Kačinskas aprašyti Šiaulių krašto spaudoje.
2016 m. rugpjūčio 11 d.

Paaiš­kė­jo kan­di­da­tų į Sei­mą ri­kiuo­tė vien­man­da­tė­se rinkimų apy­gar­do­se. Dėl šiau­lie­čių bal­sų var­žy­sis 31 kan­di­da­tas. Ei­na į Sei­mą po­li­ti­kai „su sta­žu“ ir nau­jo­kai. Vie­nas pa­ts sa­ve iš­si­kė­lė.

Rū­ta JAN­KU­VIE­NĖ

ruta@skrastas.lt

11 par­ti­jų iš­kė­lė kan­di­da­tus

Per šiuos Sei­mo rin­ki­mus šiau­lie­čiai sa­vo at­sto­vus rinks dvie­jo­se mies­to vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se (“Auš­ros“, „Sau­lės”) ir vie­no­je miš­rio­je su Šiau­lių ra­jo­no žmo­nė­mis ( Kuršėnų–Dainų).

Pas­ta­ro­jo­je apy­gar­do­je mies­tie­čiai rin­kė­jai tu­ri per­sva­rą – jų apie 1000 yra dau­giau, nei ra­jo­no rin­kė­jų.

Šio­se tri­jo­se apy­gar­do­se iš vi­so yra 30 kan­di­da­tų, ku­riuos iš­kė­lė 11 par­ti­jų (Cent­ro par­ti­ja, Dar­bo par­ti­ja, „Drą­sos ke­lias“, Liau­dies par­ti­ja, Lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai), Li­be­ra­lų są­jū­dis, par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“, So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja, Tau­ti­nin­kų są­jun­ga, Tė­vy­nės są­jun­ga-krikš­čio­nys de­mok­ra­tai, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga).

Vie­nas kan­di­da­tas pa­ts sa­ve iš­si­kė­lė.

„Sau­lės“ apy­gar­do­je yra 11 kan­di­da­tų, „Auš­ros“ ir Kuršėnų–Dainų – po 10 kan­di­da­tų.

Bu­vo ir no­ri bū­ti

Vi­si trys da­bar­ti­niai šiau­lie­čiai Sei­mo na­riai vien­man­da­ti­nin­kai – so­cial­de­mok­ra­tai Ar­vy­das Moc­kus, Ed­var­das Ža­ka­ris bei su „vals­tie­čiais“ į šiuos rin­ki­mus ei­nan­tis Va­le­ri­jus Si­mu­lik – sie­kia iš­lai­ky­ti man­da­tą.

E. Ža­ka­ris vėl kan­di­da­tuo­ja „Auš­ros“ apy­gar­do­je. Tarp jo var­žo­vų yra Sei­mo na­rė li­be­ra­lė Vik­to­ri­ja Čmi­ly­tė-Niel­sen ir Sa­vi­val­dy­bės po­li­ti­kų – mies­to vi­ce­me­ras „vals­tie­čių“ at­sto­vas Sta­sys Tu­mė­nas, „dar­bie­tė“ An­ge­lė Ka­va­liaus­kie­nė, kon­ser­va­to­rius Mar­ty­nas Šiur­kus.

Čia kan­di­da­tuo­ja ir bu­vęs so­cial­de­mok­ra­tas, bu­vęs mies­to me­ras Vy­tau­tas Juš­kus, į po­li­ti­ką ban­dan­tis su­grįž­ti su Cent­ro par­ti­ja.

A. Moc­kus ir „sa­vos“ Dai­nų apy­gar­dos ne­te­kęs Va­le­ri­jus Si­mu­lik – ta­po var­žo­vais „Sau­lės“ apy­gar­do­je.

Tarp jų kon­ku­ren­tų – Sa­vi­val­dy­bės po­li­ti­kai kon­ser­va­to­rius To­mas Pet­rei­kis, li­be­ra­lė Gied­rė Men­do­za Her­re­ra, „dar­bie­tė“ Dan­guo­lė Mar­tin­kie­nė bei „tvar­kie­čiu“ ta­pęs And­rius Še­džius, dar kar­tą ban­dan­tis grįž­ti į Sei­mą.

„Sau­lės“ apy­gar­do­je vie­nas iš nau­jų vei­dų – Šiau­lių uni­ver­si­te­to do­cen­tas Vy­tau­tas Ža­lys, ei­nan­tis su Lais­vės są­jun­ga ( li­be­ra­lais).

Šiau­lių ra­jo­ne ne vie­ną ka­den­ci­ją rink­ta Sei­mo na­rė „vals­tie­tė“ Ri­ma Baš­kie­nė kan­di­da­tuo­ja Kuršėnų–Dainų apy­gar­do­je.

Čia tarp kan­di­da­tų šiau­lie­čių yra pro­fe­so­rė kon­ser­va­to­rė Gied­rė Če­pai­tie­nė, mies­to Ta­ry­bos na­rys Ge­di­mi­nas Ber­ži­nis-Ber­žins­kas, at­sto­vau­jan­tis Cent­ro par­ti­jai, so­cial­de­mok­ra­tas Gin­ta­ras Sit­ni­kas.

Šio­je apy­gar­do­je pa­ts sa­ve iš­si­kė­lė Lai­mis Šle­žas. Kad bū­tų įre­gist­ruo­tas kan­di­da­tu, jis dar tu­ri su­rink­ti 1000 apy­gar­dos rin­kė­jų pa­ra­šų.

Pir­mas skun­das

„Sau­lės“ apy­gar­do­je su­lauk­ta pir­mo­jo skun­do. Apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Jur­gi­ta Mor­kū­nai­tė „Šiau­lių kraš­tą“ in­for­ma­vo, jog skun­džia­mas A. Moc­kus, me­ce­na­vęs sū­py­nių pa­sta­ty­mą Ch. Fren­ke­lio vi­los so­de.

„Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja per­siun­tė mums šį skun­dą tir­ti, – sa­kė pir­mi­nin­kė. – Ko­mi­si­ja nag­ri­nės, ar šiuo at­ve­ju nė­ra rin­kė­jų pa­pir­ki­nė­ji­mo.“

Kan­di­da­tų ri­kiuo­tė

„Auš­ros“ apy­gar­da

Vik­to­ri­ja Čmi­ly­tė-Niel­sen (Li­be­ra­lų są­jū­dis), Ka­zi­mie­ras Du­ra (par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas”), Vy­tau­tas Juš­kus (Cent­ro par­ti­ja), My­ko­las Ka­čins­kas (“Drą­sos ke­lias”), An­ge­lė Ka­va­liaus­kie­nė (Dar­bo par­ti­ja), Mo­des­tas Po­cius (Liau­dies par­ti­ja), Vid­man­tas Šim­kus (Lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai), Mar­ty­nas Šiur­kus (Tė­vy­nės są­jun­ga- krikš­čio­nys de­mok­ra­tai), Sta­sys Tu­mė­nas (Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga), Ed­var­das Ža­ka­ris (So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja).

„Sau­lės“ apy­gar­da

Ro­mual­das Čin­ga (Cent­ro par­ti­ja), Bi­ru­tė Dilp­šie­nė (“Drą­sos ke­lias”), Re­das Jab­lons­kis (Tau­ti­nin­kų są­jun­ga), Dan­guo­lė Mar­tin­kie­nė (Dar­bo par­ti­ja), Gied­rė Men­do­za Her­re­ra (Li­be­ra­lų są­jū­dis), Ar­vy­das Moc­kus (So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja), To­mas Pet­rei­kis (Tė­vy­nės są­jun­ga-krikš­čio­nys de­mok­ra­tai), Va­le­ri­jus Si­mu­lik (Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga), Jus­tas Skau­mi­nas (Liau­dies par­ti­ja), And­rius Še­džius (par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas”), Vy­tau­tas Ža­lys (Lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai).

Kur­šė­nų-Dai­nų apy­gar­da

Ri­ma Baš­kie­nė (Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga), Ge­di­mi­nas Ber­ži­nis-Ber­žins­kas (Cent­ro par­ti­ja), Gied­rė Če­pai­tie­nė (Tė­vy­nės są­jun­gos- krikš­čio­nių de­mok­ra­tų), To­mas Kar­čiaus­kas (Lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai), Re­gi­na Rup­šie­nė (Li­be­ra­lų są­jū­dis), Gin­ta­ras Sit­ni­kas (So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja), Ar­tū­ras Šid­laus­kas (Liau­dies par­ti­ja), Jū­ra­tė Ši­vic­kie­nė (par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas”) Lai­mis Šle­žas pa­ts iš­si­kė­lė, Ing­ri­da Ven­ciu­vie­nė (Dar­bo par­ti­ja).

http://skrastas.lt/?data=2016-08-13&rub=1065924810&id=1470845147

linkuskariauja

Nuotr. Linas Linkevičius mūšio lauke Ukrainos pilietiniame kare. Priminsime, jog Lino LInkevičiaus favoritė Rados narė Savčenko neseniai paviešino tą, ką visi seniai žinojome: jog karo padėtis Ukrainoje po šiai dienai nepaskelbta.

 

„Santykių derinimas su Rusija neturėtų būti traktuojamas kaip nukreiptas prieš NATO“, – kalbėjo L.Linkevičius.
Visą straipsnį galite rasti http://www.tv3.lt/naujiena/880986/linas-linkevicius-pirmasis-es-ir-nato-ministras-apsilankes-turkijoje-po-perversmo?utm_source=kitiRubrikosStr&utm_medium=susijeVerslas&utm_campaign=naujiena

Linas Linkevičius lankėsi Turkijoje, kur prieš numatomą Turkijos ir Rusijos santykių atšilimą, bei jau beprasidėjusį drungnumą, jis bandė kažką parodyti, jog Lietuva neva palaiko Turkiją.,

Minėjome, jog Turkijoje L. Linkevičiaus laukė šaltas dušas.

“Lietuvai – pastabos dėl Guleno sekėjų Dėl nepavykusio liepos 15-osios perversmo Turkijos valdžia kaltina JAV gyvenantį pamokslininką Fethullah Guleno (Fetchula Giuleną). Ankara reikalauja Vašingtoną jį išduoti, kad jis stotų prieš teismą tėvynėje. L.Linkevičius BNS patvirtino, kad Turkijos pareigūnai atkreipė dėmesį į Lietuvoje veikiančias įstaigas, kurios siejamos su F.Guleno judėjimu. „Esu išgirdęs nuogąstavimus dėl jų veiklos, dėl infiltravimo į įvairias struktūras, dėl grėsmės, kurią gali kelti ne tik Turkijoje, bet ir kitur. Tokius komentarus girdėjome ir čia būdami“, – sakė ministras. „Kokių nors reikalavimų nesame girdėję. Esame sakę, kad institucijos veikia pagal Lietuvos įstatymus ir mes labai atidžiai stebime procesą. Neturėdami faktų neturime priežasčių reaguoti. Padėkojome už informaciją ir priėmėme domėn, tai ką jie teigia“, – pridūrė L.Linkevičius. Ministras konkrečių įstaigų neįvardijo. Lietuvos žiniasklaidoje skelbta, kad su F.Guleno judėjimo siejama Vilniuje veikianti tarptautinė mokykla „Vilnius International Meridian School” (VIMS). ”
Visą straipsnį galite rasti http://www.tv3.lt/naujiena/880986/linas-linkevicius-pirmasis-es-ir-nato-ministras-apsilankes-turkijoje-po-perversmo?utm_source=kitiRubrikosStr&utm_medium=susijeVerslas&utm_campaign=naujiena

Tačiau nepaisydamas šių Turkijos saugumo tarnybos pastabų, Linas Linkevičius niekaip nereagavo, grįžęs į Lietuvą.

Vietoj to, kažkas sukurstė generolą leitenantą Žuką pradėti kovoti prieš niekam nežinomą tinklaraštį “visuomenedotcom”, kurį kas dieną skaito vos 100 originalių skaitytojų,

Kažkas prikurstė Žuką ne tik skundinėti šitą niekam nežinomą dienoraštį, bet dar ir paskelbti, jog šio dienoraščio egzistavimas yra grėsmė ne tik jam, Lietuvai, bei ir visam aljansui.

Pasiskaitinėjus, ką mano rusiškai rašantys portalai, matosi, jog jie tyčiojasi iš Žuko.

O mūsų pozicija, jog jeigu Žukas nebeatsimena, ką kur kalbėjo, jis tuomet turi arba pasiimti atostogų, arba išeiti iš tarnybos: jeigu ta tarnyba jam pasidarė per sunki,

Per prievartą sėdėti generoo leitenanto kėdėje, ir daryti tokias viešumo klaidas – va šitoje vietoje būtent yra grėsmė Lietuvai, aljansui ir demokratijai.,

O Linas Linkevičius nenustebsime, jeigu sakys, kad jis nesakė, kad geri santykiai su Turkija tai nėra nusistatymas prieš NATO.

Juk Žukas irgi nesakė, jog nėra Rusijos grėsmės, o didžiauia grėsmė – tai savų karių neturėjimas.

O po metų pridūrė, jog ir NATO karių neturėjimas yra negerai.

Šiandien Žukas ar jo patarėjai, už jį rašinėjantys nesąmones, teigia, jog jis nieko nesakė.

Rusijos spauda ir išsityčiojo, jog Žukas turi dvynį, kurį ir prašo pagauti.
Prisipažinsime: mes nesame Žuko dvyniai.

Straipsnis, nuo kurio taip “susirgo” generolas buvo apie vokiečių pacifistus, kur buvp kritikuojamas L. Linkevičius, o Žukas paminėtas tarp kitko – kad jo nepuola rusai.

Visada, užsipuolant straipsnį, reikia žiūrėti tekstą ir kontekstą,.

Tas straipsnis net nebuvo susijęs su Žuku.

Ko jis taip užsidegė kovoti dėl to vieno užrašo po nuotrauka, ir ką norėjo tuo, aparty apsijuokimą pasaulio spaudoje pasiekti – neaišku.

Buvęs VSD vadas faceboolo platybėse, vakar pakomentavo, jog jeigu Žukas jaučiasi apšmeižtas, jis turi kreiptis į policiją, o ne į žvalgybos institucijas.

“Man įdomu, kas jam toks patarinėja”, klausė Ged Grina prisistatantis FB vartotojas.

3 atsakymai
Ged Grina
Ged Grina Dėl informacijos iškraipymo reikia kreiptis į policiją (tai baudžiamojo persekiojimo reikalas), o ne į žvalgybos institucijas. Ir kas čia kariuomenės vadui tokius patarimus duoda?

3 atsakymai
 

 

Vytautas Jonas Žukas
Kомандующий литовской армией генерал-лейтенант Йонас-Витаутас Жукас приказал военной разведке и контрразведке выяснить, кто в интернете от его имени делает лживые и провокационные заявления. Такое сообщение для прессы сделал капитан Миндаугас Неймонтас, пресс-атташе командующего.

Речь идёт о дезинформации. 9 июля генерал-лейтенант, якобы, говорил о том, что NATO — это угроза безопасности Литвы.

В другом случае командующий литовской армией, якобы, заявлял, что “никакой угрозы со стороны России не было и нет, никакие её группировки у государственной границы [Литвы] не концентрируются. А появление рот [иностранных армий] – угроза Литве, а не помощь со стороны NATO”.

Генерал-лейтенант Йонас-Витаутас Жукас утверждает, что никогда не говорил ничего подобного. Капитан Неймонтас информирует, что командующий армией обратился за помощью в департамент государственной безопасности.

Как ранее сообщал портал BALTNEWS.lt, литовские специалисты и эксперты в области кибернетической безопасности утверждают, что атаки в мировой паутине на госучреждения страны – обычное дело. И таких атак очень много.

Однако впервые хакеры делают громкие заявления от имени конкретного государственного служащего. Тем более – командарма. Такие деяния можно рассматривать и классифицировать, как диверсию с целью подрыва авторитета командующего армией и деморализации её личного состава. В первую очередь – офицерского корпуса.

BALTNEWS.lt продолжает следить за развитием событий.

http://baltnews.lt/world/20160824/1016070407.html

General nikogda negovoril etovo:

http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/93970

I etovo on tože negovoril:

http://www.alfa.lt/straipsnis/49809378/kariuomenes-vadas-kol-kas-lietuvai-nera-jokios-karines-gresmes

I zdes hakera govorili, a ne on:

Kariuomenės vadas: kol kas Lietuvai nėra jokios karinės grėsmės iš Rusijos

 

14:15 24.08.2016(обновлено 14:18 24.08.2016) Получить короткую ссылку
5000

Командующий литовской армией Йонас-Витаутас Жукас заявил, что кто-то в интернете ругает НАТО от его имени, в то время как сам он к альянсу относится хорошо.

РИГА, 24 авг – Sputnik. Командующий литовской армией генерал-лейтенант Йонас-Витаутас Жукас приказал военной разведке и контрразведке выяснить, кто в интернете от его имени делает лживые и провокационные заявления.

Литовский военачальник обратился за помощью в департамент государственной безопасности, сообщает портал Baltnews.lt со ссылкой на заявление капитана Миндаугаса Неймонтаса, пресс-атташе командующего.

Сам Жукас в Facebook привел три ссылки на статьи, в которых ему приписывается критика НАТО, отметив, что ничего подобного не говорил.

Жукас 9 июля якобы заявил, что НАТО — это угроза безопасности Литвы, а в середине августа повторил, что Россия не угрожает Литве, а настоящая угроза исходит именно от иностранных армий, то есть войск НАТО. По словам Жукаса, оба высказывания ему не принадлежат.

Учитывая, что не так давно Жукас активно обсуждал с командованием НАТОсоздание системы ПВО в странах Балтии, вряд ли он раздавал интервью, в которых называл НАТО угрозой для Литвы.

Хакеры не в первый раз высказываются от лица высокопоставленных военных. Так, в январе прошлого года аккаунт Центрального командования вооруженных сил США в Twitter был взломан какими-то поклонниками группировки “Исламское государство”, которые запостили там несколько пропагандистских видео и обещали Америке кибер-джихад, рассказывает Tech

Times.Однако сама страница в социальных сетях, на которой генерал отказывается от своих слов, вызывает подозрения. Дело в том, что аккаунты в Facebook, принадлежащие публичным фигурам, обычно проверяют, и после подтверждения того, что страница действительно принадлежит этому человеку, возле его имени появляется синяя галочка. Этот значок можно увидеть в аккаунтах президента США Барака Обамы, президента Литвы Дали Грибаускайте и мэра Риги Нила Ушакова. На странице Жукаса такой галочки нет.

Screenshot сайта Facebook
© SPUTNIK/ COLLAGE/SCREENSHOT FB
Screenshot сайта Facebook

linkuskariauja

Photo. Linas Linkevičius participating in fights in Eastern Ukraine, occupied by Russian invisibble forces (“green men”). Maybe Linas needs those tanks??

VILNIUS – Lithuania today signed a contract on acquisition of German Boxer infantry fighting vehicles for almost 386 million euros, the priciest purchase ever made by the Lithuania’s Armed Forces.

“Some 88 infantry fighting vehicles will be purchased for 385.6 million euros, they have been customised to the requirements of the Lithuanian Armed Forces,” Defense Minister Juozas Olekas informed the press.

According to Olekas, Lithuania’s Armed Forces will employ the vehicles for at least 30 years.

“I hope that we will all be able to witness and applaud the presentation of the new capacity of Lithuania’s Armed Forces here in Lithuania and see it in action in international missions and operations, or ensuring Lithuania’s safety to prevent anyone from crossing our state border,” the defense minister stated.

Olekas signed the contract with representatives of German consortium ARTEC, which produces Boxers, and the international weaponry acquisition organisation OCCAR.

The Boxer infantry fighting vehicles will include 30 mm turrets, anti-tank ammunition, and machine guns.

The 88 Boxers will have 84 IFVs, outfitted with 300 MK2 turrets, and four armoured command vehicles that will be deployed to two Land Forces Battalions in Rukla and Alytus. The two units compose the core of the army’s Response Forces.

Chief of Defense Lieutenant General Jonas Vytautas Zukas remarked the Lithuanian Armed Forces would be provided with “one of the most modern machines made to answer the requirements of our specialists.”

He noted that the two M113 armoured vehicles presently used by the army would be redistributed to other military units.

The first four vehicles are planned to arrive in Lithuania at the end of 2017, with the project running until 2021.

In response to Russian aggression in Ukraine and heightened activity in the Baltic Sea region, Lithuania has been boosting its defense budget by about one-third since 2014. In 2017, the nation plans to reserve 725 million euros for defense purposes, which makes about 1.8 per cent of its gross domestic product (GDP).

http://www.baltictimes.com/lithuania_buying_german_infantry_fighting_vehicles_for_386_mln_euros/

Tim Naftali, a CNN presidential historian and clinical associate professor of history and public service at NYU, is writing a new biography of President Kennedy. The opinions expressed in this commentary are his.

(CNN)In the last few weeks the two presidential nominees have received their initial intelligence briefings. Although the experience must have been different for each — it was Donald Trump’s first, whereas Hillary Clinton is an experienced intelligence consumer — they were both recipients of a product authorized by President Barack Obama, the intelligence community’s most important customer and the official who more than anyone else controls how intelligence is shared inside and outside the US government.

For years the CIA shielded from public view every single one of the briefings that it produces daily for the president’s eyes only, arguing that even letting go one 50-year old briefing could harm national security.
Tim Naftali

Only in recent years did the CIA revise its traditional stance, releasing in September all of the daily, classified newsletters it had produced for Presidents John F. Kennedy and Lyndon Johnson. And on Wednesday, the releases continued, with the posting on the Web of the 28,000 pages prepared for Richard Nixon and his successor, Gerald Ford.
While a considerable amount remains edited out for national security reasons there are some historical gems, which not only hint at how well our intelligence community did in the Cold War but give us decades later a sense of the awesome responsibilities that come with being president.
Whoever occupies the White House in January will receive a similar product, tailored to his or her interests and designed not only to keep the White House informed but to lower the probability that the president will be surprised. And in this era of international terrorism, the cost of surprise is potentially as high as it was in the worst moments of the Cold War.
More:

Residents and activists in Syrian city say supplies are scarce and aerial bombardment of civilian areas is unrelenting.

More than 200 Syrian civilians were killed in Aleppo last week [Zouhir al-Shimale/Al Jazeera]
More than 200 Syrian civilians were killed in Aleppo last week [Zouhir al-Shimale/Al Jazeera]

The humanitarian situation has gravely deteriorated in Syria’s northern city of Aleppo where Syrian government forces and Russian warplanes continue to attack civilian neighbourhoods, according to activists and residents.

“In the last four days, food supplies have close to disappeared from the markets, and prices have skyrocketed,” Salem al-Atrash, a resident in the city, told Al Jazeera on Tuesday.

“You can only rarely find anyone on the streets, because of the intensity of the indiscriminate and barbaric shelling of the Russian and Syrian armies,” he said.

Once Syria’s largest city, Aleppo has been divided between opposition control in the eastern half and government control in the west since mid-2012.


READ MORE: Civilian deaths mount after Syrian regime loses ground


Government troops loyal to President Bashar al-Assad launched an offensive to retake the rebel-held half of the city, imposing a month-long siege that was eventually broken by opposition forces in early August.

Since the end of the siege, unprecedented numbers of civilians have been killed daily by aerial bombardment on the city.

According to the Local Coordination Committees (LCC), a grassroots network of activists across Syria, at least 90 have been killed since Sunday, and more than 200 were recorded dead last week.

“There are always six planes in the sky – four helicopters and two warplanes – for 24 hours a day. There has been no pause in the shelling at all,” said Atrash, who lives in Aleppo with his wife and three children.

‘Apex of horror’

Addressing the UN Security Council on Monday, Stephen O’Brien, the UN secretary-general for humanitarian affairs and emergency relief coordinator, said: “Aleppo has become the apex of horror at its most horrific extent” for the people suffering in the city.

“I have underscored that up to 275,000 people in eastern Aleppo have been almost entirely cut off from vital supplies, including food, water, medicine, and electricity, for over a month,” he added.

Aleppo’s residents are “living in constant fear of total besiegement”, O’Brien said, while “access also remains extremely difficult to the estimated 1.5 million people in western parts of the city.”

  Food and other essential supplies have become scarce in the city  [Zouhir al-Shimale/Al Jazeera]

Activists on the ground say the the escalation in aerial bombardment has followed the Assad regime’s loss of significant strategic territory in the city.

A coalition of rebels, calling themselves the Army of Conquest, claimed to have captured a military base as well as an armament school and an artillery school in the Ramosa quarter of Aleppo earlier this month. The rebels reportedly then used the captured base to launch their offensive to break the regime’s siege of Aleppo.


READ MORE: Syrian opposition says rebels break siege of Aleppo 


Ibrahim al-Hajj, media centre director in Aleppo for the Syrian Civil Defence, a volunteer rescue group also known as the White Helmets, said civilian infrastructure was increasingly under attack.

“Field hospitals, ambulance and civil defence personnel have been targeted the most in the last few days, especially with cluster bombs,” Hajj told Al Jazeera.

“There’s very little movement in the streets. It’s as though Aleppo is besieged again,” Hajj said.

Despite the breaking of the siege, activists say the regime has advanced towards Ramosa, which is one of the main routes that residents in the eastern half of the city are using to flee.

Although some have managed to get out of the city, others understand “the risk associated with trying to leave, and decided to stay,” Atrash said.

“There are also families like ours who believe that we do not want to lose our land. We are attached to our country,” he added.

Source: Al Jazeera News

http://www.aljazeera.com/news/2016/08/syria-war-aleppo-civilians-face-humanitarian-crisis-160823153958687.html

At least 24 killed in barrel bomb attack, bringing the death toll of Aleppo civilians in recent days to more than 60.

 Listen to this page using ReadSpeaker
Activists said at least 62 civilians have been killed in Aleppo since Thursday [White Helmets]
Activists said at least 62 civilians have been killed in Aleppo since Thursday [White Helmets]

At least 24 funeral mourners have been killed and 30 others wounded in a barrel bomb attack in a rebel-held area of Aleppo, according to activists, taking the death toll of civilians in the northern Syrian city in recent days to more than 60.

The Syrian civil defence, a volunteer rescue group also known as the White Helmets, told Al Jazeera that Syrian government and Russian warplanes hit on Saturday a group of people gathered in the al-Maadi neighbourhood to mourn the death of 15 women and children killed in a raid earlier this week.

“The first round of barrel bombs came down during the funeral,” said Ibrahim al-Hajj, the media centre director for the Syria civil defence.

“Those who survived headed in the direction of the shelter nearby. They were about to enter the shelter when they were hit with another round of barrel bombs, and they all dropped to the floor,” said al-Hajj.

A man carries a girl that survived double air strikes on Saturday in a rebel-held neighbourhood of Aleppo [Abdalrhman Ismail/Reuters]

The latest deaths bring the number of Aleppo civilians killed in raids in recent days to at least 62, activists said.

On Thursday, at least 15 women and children, all from the same family, were killed when warplanes targeted their home in Bab al-Nairab.

“They were having breakfast together when their home was hit with barrel bombs.

“There were 11 children and four women, all dead,” said al-Hajj, who accompanies the volunteers during their rescue efforts to document the details of each attack.

A civilian death toll of 23 was also recorded on Friday in Syrian and Russian air raids across Aleppo, monitoring groups said.


READ MORE: White Helmets: We called Khaled the ‘child rescuer’


Aleppo has been divided between opposition control in the eastern half and government control in the west since mid-2012.

Government forces launched an offensive to retake the rebel-held half of the city in July 2016, imposing a month-long siege that was eventually broken by the rebels.

Since then, residents in the city say the Russia-backed Syrian government forces have intensified their bombardment and have been indiscriminately targeting civilian neighbourhoods, with hundreds of civilians being killed on a weekly basis.

“There is very intense round-the-clock shelling, 24 hours a day,” Moataz Hamouda, an Aleppo-based activist with the Local Coordination Committees, a grassroots network that monitors daily developments in Syria, told Al Jazeera.

Despite the breaking of the siege, activists say the government has blocked off Ramosa, one of the main exit routes for residents in the eastern half of the city.

They say the shelling has prevented many from leaving, and turned Aleppo into a besieged city again.

“The Ramosa road has been shut in the face of civilians trying to leave,” said Hamouda, adding that those who tried to escape were killed.

“Movement within Aleppo is practically non-existent”.

 


 


The United Nations estimates that up to 275,000 people in eastern Aleppo have been cut off from essential food and aid supplies for over a month, while 1.5 million other civilians in the western parts of the city are also facing difficult access.

The Syrian conflict began as a mostly unarmed uprising against Assad in March 2011, but quickly escalated into a full-blown civil war.

More than 280,000 Syrians have been killed throughout the five years of bloodshed, 4.8 million who fled the country, and 6.6 million who have become internally displaced by the violence, according to the UN.

More:

http://www.aljazeera.com/news/2016/08/syria-war-dozens-killed-attending-aleppo-funeral-160827133300221.html

ŽUKAS RINKIMAI1

Didžiai gerbiamas istorikas Vytautas Jonas Žukas iki šiol negali nurodyti, kur įgijo pradinį karinį išsilavinimą, būtiną gauti karininko laipsniui.

Todėl, pasirėmę viešai prieinama jo turbūt ne vieša biografija (ne viena Dalia pas mus tokia su slaptais failais), konstatuojame, jog jeigu Žukas dar apie 1990 m. dirbo Karo muziejaus muziejininku, vadinasi, muziejuje ir įgijo reikiamą patirtį ir išsilavinimą.

Kas nesutinka,- bus apskųstas žvalgyboms, internetui ir TV.

Image  —  Posted: August 27, 2016 in Uncategorized

Daraya was home to a quarter of a million people before the war [Reuters]

Kerry and Lavrov say there are issues that need to be addressed before finalising a deal to end hostilities.

The United States and Russia are ‘close’ to reaching an agreement to end the war in Syria, with both nations saying they would try and finalise a deal in the coming days.

US Secretary of State John Kerry said late on Friday that talks with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov in the Swiss city of Geneva had “achieved clarity on the path forward”, but together they offered few details on how they planned to renew a February cessation of hostilities and improve humanitarian assistance.

“We don’t want to have a deal for the sake of the deal,” Kerry said. “We want to have something done that is effective and that works for the people of Syria, that makes the region more stable and secure, and that brings us to the table here in Geneva to find a political solution.”

President Bashar al-Assad’s future was not part of the talks. Instead, discussions were focused on finding an effective and lasting solution to end the violence, which would open negotiations on a political transition in Syria.

“If the remaining details can be completed, we believe we will be able to address the two primary challenges to the cessation of hostilities – the regime violations and the increasing influence of the al-Nusra Front,” Kerry said.

Last month, the Nusra Front, one of Syria’s most powerful anti-government groups, split from al-Qaeda and rebranded itself as Jabhat Fath al Sham, or The Front for Liberation of al Sham.

****From our point of view, comparing to the events, happening in our country Lithuania,

this week was hard for one Parliament candidate Kristina Sulikienė, because of the attacks of Lithuanian Army general lieutenant Jonas Vytautas Žukas.

Instead of talking about those issues or keeping silent, he chose info war against his own citizen.

Being involved into his own madness, it was very funny to research the behaviour of the most highest militar power here in Lithuania.

“I saw instable majors, captains in the Lithuanian Army. Žukas for me was always an example of the stabil and normal warrior.

But this week showed, that he is not an exception. He is the same as most of what I saw inside Lithuanian army: histerical, subnormal, and even asocial behaviour.

We do not need any Russians for enemies to attack us. WE have enemies inside our country. And they are inside our national forces”, thinks candidate to Parliament Kristina Sulikiene.

Because general lieutenant went out of the control, she informed about breach of the political ban for the army officials Lithuanian security services, as they rejected to investigate the breach of law of the general Žukas, she informed neighbouring countries security services, stating, that such behaviour is very dangerous, because general acts like instable person. Also K. Sulikienė informed Turkey officials – as in Turkey exactly generals tried to make civil war in democratical country. Turkey has asked Lithuania already on 2016 08 22 to investigate Islam fundamentalists os Gullen philosophical school. Instead that, general Žukas started info war against Kristina Sulikienė, who has informed Lithuanian secret services about Islam fundamentalists, who have possibly kidnapped her brother Romualdas Apanavičius 4 years ago, and never let know, what has happened to him.

 

General Žukas started his own info-war against Kristina Sulikiene, lying in publics, that he has never told that there is no threat of Russia.

In opposite – Kristina Sulikienė proved, that he told that 2016 02 24, and also on TV broadcast 2016 02 27 in national television.

More:

http://www.aljazeera.com/news/2016/08/russia-close-reaching-syria-peace-agreement-160827041830873.html


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.