Archive for January, 2015

KAS ATSAKINGAS?

Posted: January 30, 2015 in Uncategorized

gajauskaite512

Išrinko mane deputate tik per trečią turą, jau po Kovo 11 Nepriklausomybės akto priėmimo, kai Gorbačiovas jau buvo paskelbęs ultimatumą dėl jo moratoriumo ir pradėjęs ekonominę blokadą bei “šliaužiančią okupaciją”. Kai Aukščiausioji Taryba patvirtino mano mandatą, Lietuvoje jau buvo aukų – ligoninėje gulėjo kareivių šautuvų buožėmis iki sąmonės netekimo sumušti pirmieji savanoriai, saugoję informacijos įstaigas nuo užėmimo. Tarpe jų ir dukart deputatas Z.Vaišvila.

Grėsminga antrinės okupacijos įtampa tvyrojo ne tik Respublikoje, bet ir Parlamente. Pavyzdžiui, jau po trijų mano deputatinės veiklos dienų komunistai pareikalavo įtraukti į plenarinį posėdį klausimą dėl deputato mandato iš manęs atėmimo. Mat, nepatiko mano komentaras dėl antiblokadinio įstatymo veikimo. Komunistai 50 metų nebuvo teisiami be CK leidimo, todėl kaip Tėvynės išdavimą traktavo mano aiškinimą per televiziją tiek eilinio piliečio, tiek ir viceministro lygybės prieš Įstatymą bei bausmės neišvengiamumą. O juo tada buvo komunistų sekretorius A.Brazauskas. Sąjūdžio deputatų dauguma atmetė mandato atėmimą ir peradresavo komunistų reikalavimą Etikos komisijai. Koks čia vyko “buvusių ir nepražuvusių” susidorojimas su manimi, geriausiai atspindi deputato J.Paleckio žodžiai”… jei nepasakei, tai gal taip pagalvojai?…”

Tai buvo pirmas “krikštas”, bet ne paskutinis. Atimti iš manęs mandatą už demokratiškai pašalintą kagėbistą ar komunistą iš Lazdijų pasienio valdininkų postų reikalavo tiek pavieniai valdžios vyrai, tiek ir grupėmis, tiek Taryboje, tiek ir per teismus. Ir nors prie mūsų darbų ir pareiškimų prisidėdavo daugelis tiek AT, tiek ir Lazdijų savivaldybės deputatų,bet “kailį skalbdavo” tik man vienai. Labai neparankus buvo deputatas su kriminologo specialybe valdžioje. Leninas, paėmęs valdžią, juos visus iškart pastatė prie sienos, o kartotekas – sunaikino. Iš manęs gi niekaip negali mandato atimti ir burnos užkimšti.

Kokiu akordu prasidėjo, tokia nata ir tęsėsi mano deputatinė veikla: okupacinės kariuomenės savivalė ir omonininkų išpuoliai pasienyje, provokacinis Prunskienės kainų pakėlimas ir sausio 13, rugpjūčio pučas ir lenkų autonomijos kūrimas… Tai išorė, o Aukščiausios Tarybos viduje – tik tuščių žodžių, o ne minties mūšiai, Sąjūdžio daugumos skaldymas ir balsavimas kartu su komunistais. Kairiųjų deputatų viešas agitavimas nevykdyti įstatymų, nes greit nuversta ši valdžia… Ir nors tai tikrai Tėvynės išdavimas, dvigubas išdavimas, nes deputato daromas, nei vienas iš jų neatsakė nei teisme, nei etikos komisijoje. Trūko videoįrašo… Nepadėjo nei atsiribojimas nuo Centro ir Liberalų frakcijų Sąjūdžio III suvažiavime, nei rinkėjų protestuojantys parašai, nei apmėtymas kiaušiniais ar akinių daužymas. “Šliaužianti okupacija” užiminėjo Parlamentą iš vidaus, kol Sąjūdis neteko daugumos. Tik čia vietoj tankų buvo sabotažas, vietoj šautuvo buožės – dujų balionėliai, vietoj “kaspervizijos” – kasdieniniai spektakliai prie mikrofono, trukdant laiką, diskredituojant parlamentarizmo idėją ir iškraipant įstatymo esmę taip, kad jo veikimas duotų atvirkštinį rezultatą. Ir tai pavyko!

Kai po 10 metų atsigręži atgalios, su kartėliu gali konstatuoti, kad viskas Lietuvoje atvirkščiai nei žmonės norėjo ir Sąjūdyje buvo nuspręsta, kad viskas daroma ne Lietuvos labui, o tik buvusių ir nepražuvusių bei toliau valdžioje sėdinčių naudai. Antai, laimėjo Sąjūdis rinkimus, o Vyriausybė buvo suformuota iš kagėbistų ir komunistų. Tie, kurie balsavo prieš, sakykim, krašto apsaugos įstatymą – tapo krašto apsaugos ministru, kas balsavo prieš privatizavimo įstatymą ar turto grąžinimą – dabar privatizavimo komisijos pirmininkas ir t.t. Tad ar verta stebėtis “Telekomo” ar “Mažeikių naftos” pardavimu? Ar verta stebėtis kai kurių valstybių atsisakymu priimti Lietuvos emigrantus, jei ten ambasadoriauja sūnus to, kuris uždraudė Lietuvon grįžti sibiruosna ištremtiems? Ir taip viskas lyg tyčia atvirkščiai ir Lietuvos nenaudai.

Antai, ir pilietybę bei su tuo susijusias turtines teises gavo Lietuvos okupantai, bet ne emigrantai. Iškart rinkimų svarstyklės garantuotai pasislinko kairėn. Taigi ne Lietuvos naudai. Jau 10 metų nei žemės, nei išlikusio turto nesulaukia savininkai, o ir nuomos negauna. Tai antrinė nacionalizacija, įstatymo neužfiksuota, bet praktiškai vykdoma, vietoj desovietizacijos įstatymo buvo pravesta desąjūdizacija. Vietoj visų sovietinių kolaborantų išeliminavimo iš valdžios (pradedant partsekretoriais, nomenklatūra ir baigiant jų represinėmis struktūromis – milicija, prokuratūra ir KGB) bei nubaudimo už padarytus nusikaltimus, buvo priimti bedančiai įstatymai tik prieš okupacijos vykdytojus kagėbistus, bet ne prieš organizatorius – komunistus.

To pasekmė – netgi teismo nustatyta KGB užverbuotoji “Šatrija” šiandien Seimo deputatė! O kiek jų Seime be teismo sprendimo?

Atvirkštinė situacija ir tarptautinėje padėtyje. Vietoj Mažosios Lietuvos susigrąžinimo ir atidavimo jos teritorijos NATO pajėgoms dislokuoti, tuo garantuojant savo saugumą, kaip kad padarė ir Islandija, mūsų valdžios vyrai net nekelia Europoje klausimo apie stambiausios rusų karinės bazės iškraustymą iš Lietuvos žemės.

Ir dar blogiau – už varguolių duoną kasdieninę (o ne sviestą) kuriama krašto apsauga, už studentų mokslo pinigus perkami tankai ir patrankos, už invalidų integracijos lėšas – šoviniai ir bombos Kad nesismulkinti ir neskaičiuoti valdžios vyrų klaidų, “sugriešintų” automobilių, namų, krantinių, pakaktų patikrinti deklaruotų milijonų įsigijimo teisėtumą.

Tačiau brangiausia yra ne Lietuvos turtai, o valstybės garbė ir orumas pasaulyje. O jį jau kuris laikas žemina per pasaulį skleidžiami nepagrįsti gandai, kaltinantys tautą žydšaudžiavimu. Ir nei viena institucija – nei Užsienio reikalų ministerija, nei ambasados, nei speciali Genocido komisija Seime – nesiima joms priklausančio Lietuvą ginančio darbo. Tačiau Lietuvoje yra atvirkščiai – minėtos institucijos aktyviai padeda persekioti kitose valstybėse gyvenančius ir nepagrįstai kaltinamus mūsų tautiečius. Kai tuo tarpu lietuvių tautos žudikai ramiai gyvena tiek Rytuose, tiek Vakaruose.

Ir niekas neatsakingas už tokią Lietuvai žalingą veiklą: nei valdžia, nei vyriausybė. Akivaizdu, kad kenkiama, bet neįtikėtina kas. Ir tik konservatorių reitingui nusmukus žemiau 5%, V.Landsbergis pareiškė, kad G.Vagnorius turėtų atsiprašyti už valdymo klaidas. Ir tik. Už 10 metų žmonių skurdą ir savižudybes, už dešimtmilijardines valstybės skolas ir jaunimo sugriautą ateitį, už trečdalį milijono be teismo įkalintų namuose invalidų, negaunančių protezavimo priemonių – tik atsiprašyti? Ar tai tokia menka smulkmena – vėjais paleisti valstybę, kad pakaktų tik atsiprašymo, o ne bausmės? O kur dar atsakomybė to ir tų, kurie G.Vagnorių antrą kartą skyrė premjeru Lietuvos pražūčiai, nekontroliavo jo veiksmų ir dengė jo nusikaltimus? O gal juos perdengė tie deklaruoti ir nedeklaruoti milijonai?

 Rūta Gajauskaitė, http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=960&p_d=9408&p_k=1

gajauskaite512

Rūta,

ką tik kalbėjomės telefonu.

Šiandien tau nupirkau “Dinastiją”, nes prašei…

Netikiu.

Man sunku suvokti, kad Tavęs nėra.

Dėdė Viktoras vis gyvena viltimi, kada Tave vėl pamatys.

Kada galės pakalbėti apie mišką, žoles, medų, apie gamtą.

Kodėl?

Kodėl viskas taip vyksta?

Tegul man sako, kad “savaime” mirei.

Nesąmonė.

Šiandien tau skambinau, kelis kartus, ir nesupratau, kodėl nekeli ragelio, ir grįžus namo šita neįtikėtina žinia.

Dar prieš tris dienas susitarėme, kad susitiksime greitai, ir prašei, kad atvažiuočiau.

Nupirkau tau Kazimieros Prunskienės knygą, apie ją  kalbėjomės.

Buvau Vilniuje, neturėjau laiko užsukti.

Neturėjau gal jėgų. Prašei, kad užsukčiau.

Dabar jau nebepasimatysime.

Nebegirdėsiu Tavo tvirto balso, ir Tavo įžvalgų, visada tokių tikrų ir teisingų.

Ačiū Tau, kad buvai, nors trumpą laiką mano tikra Mokytoja.

Man Tavęs labai trūks.

Kristina

P.S. Kadangi Rūta nesirgo, gal tai kerštas už šitą ypatingos drąsos straipsnį?

https://visuomenedotcom.wordpress.com/2014/12/26/karo-kurstymas/

GRB

Nuotr. Grybauskaitė vis dar remia Ukrainos karą su Rusija, nors Ukraina prisipažino kariaujanti pati su savimi…

Nors vakar per pasaulį nuvilnijo žinia, jog Ukrainos valdžia pagaliau viešai pripažino, jog jokios Rusijos armijos Ukrainoje nėra, tuo pačiu pripažindama, jog kariauja pati su savimi, Lietuvos vadukai nepasiduoda ir karą – akivaizdu, jog pilietinį – Ukrainoje įkvėpinėja toliau.

Linas Linkevičius vakar dūsavo, “na kiek dar žmonių turės žūti, kad žmonės galėtų sakyti esu ukrainietis”.

Linai Linkevičiau: remiantis tapatybės studijomis, tai tapatybė tvirtinama ne žudant kitus, o susivokiant kultūriškai ir etniškai,

Jeigu ukrainiečiams kažkas su galva negerai, ir jie nesijaučia jais ir negali to pasakyti, tai jie kad ir visą pasaulį išskerstų: tai nebebus jau kam sakyti, esu chocholas.

O kiek pravyj sektor Litva debilų siautėjo, jog Ukraina kariauja su Rusija ir Lietuva turi padėti.

O kiek atominė grybė nuo tanko aiškino šitas nesąmones.

Pagaliau Porošenka, turbūt jausdamas neteisėtos karjeros galą, pripažino tai, kas seniai buvo aišku: jokio išorinio karo su niekuo Ukraina neveda, bet žudo savo vaikus, šachtininkus, taksistus, pensininkus.

O mobilizuodami į karą su niekuo, žudo dar ir jaunimą.

ne kartą rašiau ir rašysiu, jog gale tokių brolžudiškų karų Hagos karo tribunole sėdi visa valdžiukė, ir visos verchuškės. jeceniukas, Porošenko ir visi kiti dar nesuvokia savo greito galo,

Bet jis jau arti.

Jeigu jau jie kitais žodžiais tariant prašo Lietuvos nebermti jų karo, nes jie žudosi tarpusavyje, tai čia galo pradžia.

http://www.infowars.com/ukrainian-government-no-russian-troops-are-fighting-against-us/

Rusijoje ruošiamas Maidanas

Posted: January 29, 2015 in Uncategorized

norvegijoje-paskelbta-gabrieliaus-bumbulio-paieska-54c8990f1c250

Odeta Tarvydienė, lįsdama į žiniasklaidą, nesigėdina demonstruoti savo menką išprusimą teisėje.

Šiandien duodama interviu balsas.lt ji pasakė, jog vaius kurie buvo “pagrobti” Norvegijoje, radus Lietuvoje,

Norvegija tiesiog kreipsis į Vilniaus apygardos teismą, ir Lietuva juos išduos,

Čia ji visiškai nusišnekėjo, nes Lietuvos piliečių Lietuva išduoti Norvegijai, kad ji atiduotų juos

laikinai globai, negalima.

Nes tai draudžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos 13 str.

Tarvydiene, eik tu geriau į pensiją.

http://www.balsas.lt/naujiena/822894/lietuviai-norvegijoje-grobia-savo-vaikus

lija-beniusyte-ir-jos-biologine-motina-loreta-daskevice-54c7b248be093

Nuotr. Odeta Tarvydienė iki ausų apsimelavusi melagė ir imituotoja darbo vaikų teisių apsaugoje: jos “darbas” mano galva vertas teisėsaugos veertinimo, nes jeigu ji su Norvegija atseit negali užmegzti ryšio, nes esą kažkokios konvencijos nėra, tai su Prancūzija kas trukdė? Proto trūkumas? bABKIŲ PER DAUG UŽ DEIMILĘ SUMOKĖTA? Kokios problemos? Ji ir jos klerkės rašinėjo tokias absoliučias nesąmonės, kol galiausiai pasirinko taktiką – nevertinti manęs ir vyro kaip globėjų, pagalvojo, gal bent šitoje vietoje laimės. Kad vaikas liks Prancūzijoje. 

Šiandien “Respublika” aprašė atvejį su Norvegijoje atimtais vaikais.

Kaip jau tapo klasika, Odeta Tarvydienė puole ginti Norvegijos vaiko teisių apsaugos tarnybas.

Dar nurodė, jog mūsų tėvai nesugeba suvokti, jog ten esą griežtesnio auklėjimo negalima taikyti.

Ir galiausiai prisimelavo, jog esą neįmanoma gauti informacijos, nes nėra savitarpio sutarties.

Viskas melas kvadratu.

Visų pirma, dingusių žmonių ieško paprasti policijos skyriai.

Kai Odetos Tarvydienės kontora dėl mano dingusios dukterėčios Deimilės rašinėjo į Prancūzijos Teisingumo ministeriją ir Lietuvos ambasadą Prancūzijoje, tai aš su Vilniaus policija ieškojau mergaitės, ir radau. O jos nerado, bet net ir nenorėjo rasti.

Nes dingusio asmens ieškoti nereikia jokių O.Tarvydienės minimų sutarčių: veikia Interpolas.

Visame pasaulyje.

O kaip Odeta Tarvydiene, Lietuvai ir Prancūzijai esant vienoje ekonominėje bendrijoje, visus metus nesugebėjo gauti jokių duomenų apie Deimilę, apie kurią jos klerkėms rašinėjant, jog neturi duomenų, kai turės, suteiks – prancūzai rašė, jog ji vystosi gerai, jog auga, jog galima atsiųsti žaislų – nesugebėjo nieko, papasakojau vieno dienraščio žurnalistei.
Na tai, kuriai Odeta YTarvydienė apsimelavo, jog Norvegija neva nieko neteikia, jokio informacijos.,

Kaip galima imituoti vaiko teisių apsaugos tarnybos darbą, tai turiu visą segtuvą nesąmoningų atsirašymų.

Vaiką atrado Vilniaus policija ir advokatas Stanislovas Tomas.

Jeigu norite atgauti savo vaiką, į Odetą Tarvydienę geriau nesikreipti: atlankėme globėjų kursus, tačiau mums išvados niekas net nerašo, telefonų nekelia. Tai tų kursų išeina, galėjome nelankyti. Veltui važinėjau po visokiuus odos ir tuberkuliozės dispanserius: mano sveikatos pažymos, kaip ir visų kitų dokumentų – daugiausiai originalių – niekur niekas nesiųs, ji sutrunys Kauno rajono vaiko teisių skyriuje. Tas skyrius pats pasimetęs, sakė, tokios situacijos nebuvo dar niekada.

O.Tarvydienės turiu du raštus, jog ji man informacijos neteiks, ir mano dokumentų į Prancūziją nesiųs, nes ji apie mane neturi jokių duomenų, kad aš tinkama globėja.

O kad nebūčiaqu tinkama, matyt liepė iš viso nevertinti.

Visa laimė, jog globos klausimus Prancūzijoje sprendžia ne O.Tarvydienė, o teismas

Kurio pavadinimo ji iki šiol nežino, nes atseit, negauna duomenų,

Nors jai juos teikia nuo rugpjūčio mėnesio mano užkrutinta Lietuvos ambasada… Kuri atsiskaito tiesiai man…
Melagis melavo, per tiltą važiavo.

http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/lietuviai_vaduoja_savo_vaikus/

 • Ula 2015 sausio mėn. 29 d. 12:44:01

  Ar pamiršote Žiobienės tais “istoriniais laikais” pasakytus žodžius,
  kad ir blogiausia motina yra vaikui geresnė už geriausią globėją? Ar
  pamiršote,su kokia jėga iš globėjos namų buvo atiduota klykianti
  mergaitė į motinos glėbį? Nusiųskite tų klaikių vaizdų įrašus
  Norvegijos vaikų teisėms.Tegu pamato ir padaro išvadas apie lietuviškas
  tarvydienes,žiobienes.O,vaikai”pagrobti”motinų Norvegijoje, atsiduria
  Lietuvoje, laisvėje.O, kokioje “laisvėje”atsidūrė pagrobta Garliavos
  mergaitė?

  • Būtina kovoti 2015 sausio mėn. 29 d. 11:44:34

   Niekas neturi teisės atimti visiems laikams motinų pagimdytų vaikų, jei
   tėvai juo rūpinasi ir nenaudoja smurto. Lietuvos vaikų teisių tarnybos
   visiškai nedirba, nei dėl vaikų namuose kankinamų vaikų, nei dėl
   šeimų teisių apsaugos, kai tai yra būtina. Kiek dar galim laukti-kai
   vaikai masiškai žudosi Pvz.Rusija gina ir atsiima savo šalie piliečių
   atimtus vaikus.SOS

Kriste salmas

Praėjusią savaitę užsiklausiau KAM Viešųjų ryšių skyriaus – nes mano vadas pulkininkas leitenantas E.Stakaitis ir jo personalo skyrius su manimi nebendrauja – apie savo varganą savanorio algą, kodėl ji buvo išmokėta tik beveik po pusės metų, ir natūralus klausimas – o ar buvo sumokėtos socialinės įmokos ir pajamų mokestis?

Atsakymas gautas ne iš karto.

Pavyzdžiui, jeigu jūs paklausiate tvarkingai dokumentus tvarkančio darbdavio apie finansinius dalykus, kurie įvyko prieš pusę metų, jis tiesiog pasinaršys buhalterijoje, ir atsiųs to mėnesio pažymas, na mėnesio, kurio atsiskaitymų prašote.

Nors Rukloje tarnavau 2014 m. sausio mėnesį, socialinio draudimo įmokų ir pajamų mokesčio pažyma, na kuri kiekvienoje darbovietėje vadinama “priskaičiuoto atlyginimo pažyma”, kur nurodai kiek ko išskaičiuojama, ir tokį pranešimą iki kito mėnesio vasario 15-osios privaloma išsiųsti SodRai – ar tai būtų karinė, ar ne karinė – tai ta pažyma sudaryta šiais metais.

Gavau dvi pažymas.

Vienoje melagingai parašyta, jog man neva 2014 01 išmokėtas kažkoks atlyginima, nors jis mokamas net penkis mėnesius nebuvo.

Kitoje visa ta pažyma, datuojama šiais metais, nors ji turėjo būti normalioje darbovietėje, kokia mes laikome Lietuvos kariuomenę, sudaryta pernai metais.

Na paprastutis pavyzdys.

Turiu darbuotoją.

Dabar kokia nors įstaiga, įmonė, galų gale, mokymosi institucija, jam padavus prašymą dėl stipendijos, klausia: kiek mūsų pareiškėjas gavo pinigų per pusę metų, prašome pateikti pažymas.

Arba darbovietė dalyvauja kokioje nors dotacijos programoje, ir prašoma pateikti priskaičiuoto atlyginimo žiniaraštį.

Tai ar aš sudarinėsiu naujas, ar tiesiog ištrauksiu jau buhalterijos archyve esančias, ir padarysiu “kopija tikra”? Tai greičiausiai antras variantas.

Tai kai man kišo popieriuką pasirašyti, kad išeik iš kariuomenės, nes turi tiek darbų, kad nebesuderini, o advokatas sakė-  jie kažką slepia – tai panašu, kad taip ir yra.

Gyvenime nemačiau ir nematysiu darbovietės, kuri atlyginimus mokėtų po pusės metų, o socialines įmokas paskaičiuotų po metų.

Ir labai patogu: juk aš savo sodros elektroninėje sistemoje nieko nematau.

Kariuomenė tokia slapta ir jos įmokos tokios slaptos, jog aš iki šiandien nežinau, ar jos už mane buvo sumokėtos.

Nes man atsiųstos pažymos, sudarytos praėjus metams po mano tarnybos Rukloje, atsiskaitymo su valstybe neįrodo.

Kaip ir melaginga eilutė, kur neva man 2014 01 “išmokėtas atlyginimas” irgi neįrodo, jog jis man buvo išmokėtas laiku.

Vis dar l.j.eil.Sulikienė

norvegijoje-paskelbta-gabrieliaus-bumbulio-paieska-54c8990f1c250

Paaiškėjo,jog versija, kad neva iš globėjų Norvegijoje pagrobtas Lietuvos pilietis G.Bumbulis yra Lietuvoje, nepasitvirtino.

Jis yra Švedijoje.

Gaila, nes Švedija yra susijusi su galima vaikų prekyba, ir vaiko teisių negins:gins skandinavų teises turėtų mūsų vaikus.

Greičiausiai vaikas bus grąžintas ne į kilmės šalį, o pas jį kaip nuosavybę laikančius globėjus.

lija-beniusyte-ir-jos-biologine-motina-loreta-daskevice-54c7b248be093

Dar vienas vaikas “pagrobtas” ir parvežtas į Lietuvą.

Pažeisdami bet kokius sveiko proto reikalavimus, norvegai paskelbė tarsi kokios nusikaltėlės, tarptautinę paiešką.

Nes negrįžo pas globėjus.

O siaubas: padarė nusikaltimą – grįžo į Lietuvą.

Klausimas Odetai Tarvydienei: gal pagaliau atsistatydinsite?

Nes dabar aišku ką ginsite: Norvegiją.

Juk ne kartą viešai gynėte tą vaikų grobėjų šalį.

Tai prieš kalbėdama nesąmones, gal geriau paduokite “v otstavku”.

Nes Lietuva neturi teisės išduoti kitai šaliai savo piliečių.

Tas parašyta Konstituijoje.

13 straipsnis
Lietuvos valstybė globoja savo piliečius užsienyje.
Draudžiama išduoti Lietuvos Respublikos pilietį kitai valstybei, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis nenustato kitaip.

norvegijoje-paskelbta-gabrieliaus-bumbulio-paieska-54c8990f1c250

Nuotr. Norvegijos policijos.

Atrodo, pagaliau išjudėjo įstrigęs reikalas, kai Norvegija tarsi su šluota be jokio teisinio pagrindo šlavė lietuvius iš padorių šeimų.

Prisimenate atvejį, kai čečėnai paėmė ir pagrobė čečėną vaiką ir išvežė iš šalies?

Tada atsirado viltis, jog atsidarė privatus seklių biuras, kuris padės pavogtus iš Lietuvos vaikus, Lietuvos piliečius, grąžinti į kilmės šalį.

Sisteminė žiniasklaida praneša, jog Gabrielius Bumbulis rastas Lietuvoje.

remiantis LIetuvos Respublikso Konstituija, Lietuva neturi jokių galių išduoti vaiką Norvegijai, nes visų pirma, jis nėra pilnametis, nėra padaręs nusikaltimo, ir jis turi giminių Lietuvoje – jeigu yar netinkamos sąlygos augti su mama.,

Be to, Lietuvos įstatymai švelnesni. Motinos gali auginti vaikus, net jeigu visiškai neturi pajamų.

Linkimė Gabrieliaus Bumbulio mamai įrodyti, jog ji gera mama, o visuomenę ją palaikys.

Šaunuoliai baltų ainiai,

Pagaliau pradėjo kovoti prieš barbarų vikingų palikuonis!