Neofašistai – neoteroristai

Posted: December 22, 2015 in Uncategorized

 

Kuo panašūs visokio plauko kovotojai su neegzistuojančiais reiškiniais?

Neseniai prieš kokius 6 metus keli VSD skyriai, valdybos kovojo su Kusaite ,kuri įkūnijo terorizmą Lietuvoje.

Visiškai neseniai kaip grybas po lietaus išlindo „antifašistinis kovotojas“ Giedrius Grabauskas, kuris negali įvardinti – kur tas fašizmas, na po kokiu krūmu Lietuvoje slepiasi, ir kaip galima kovoti prieš tai, ko praktiškai nėra.

Tačiau su G. Grabausku vargu ar pasiginčysi,- kaip kad buvo beprasmiška įtikinėti prokurorus ir saugumiečius,  jog jokio terorizmo Lietuvoje nėra, ir artimiausiu metu nebus.

Pinigai yra pinigai. Jeigu buvo skirti kovai su terorizmu – tai prokurorai su saugumiečiais geriau pasirinko sukurti teroristę, negu paleisti antiterorizmo milijonus.

Tas pats su fašizmu Lietuvoje: Giedrius Grabauskas turi atlikti rolę, įkurti neokomunistų judėjimą, ką palaipsniui ir padarė, iš Socialistinio liaudies fronto padaręs kažkokią buvusios partijos iškamšą, ir į ją sukamšęs įvairius neseniai heil hitler rėkusius veikėjus.

Įkūrus tokį judėjimą, atsiveria kažkokie fondai, todėl labai apsimoka rėkauti prieš fašizmą, o nerandant, prieš ką kovoti, pasirinkti bet ką, ir įvardyti jį pagrindiniu fašizmo vedliu Lietuvoje.

Kalbu apie apgailėtiną G.Grabausko manevrą, kai jis fašistų vadu pasirinko Albertą Suliką. Kuriam tiesiog nepatinka G.Grabausko ir Ž. Razmino veikla, nes per daug teatrališka, ir per daug netikra.

Jų veikla skirta kažkokiam neokomunistų judėjimui įkurti, o iš portalo „Kova“ jau žvelgia net ne vienas rūstus Stalinas, o Stalinas kvadratu.

Pats šlykščiausias vaizdinys, ant kurio šoko, trypė ir sysiojo Sibiro lietuviai, kai šitas senas išgama pakratė kojas.

„Kai jis pakratė kojas, mes šokome, dainavome, ir spardėme jo šlykštų snukį“, – pasakoja tremtiniai.

Kurti įtampą, tyčiotis šventų jausmų, iš tautos atminties –  yra labai paranku kažkokioms destrukcinėms jėgoms.

Ne kartą ir ne du Lietuvoje vandenis drumstė Audrius Butkevičius, keista, jog iki šiol niekas neatranda Giedriaus Grabausko, Žilvino Razmino ir Audriaus sąsajų. Jos praktiškai akivaizdžios.

Kovotojus prieš raudonąjį marą truputį apmokino kalbėti priešingai: taip, kaip SSRS GRU specnaz buvo apmokyti dabar jau ne prieš Ameriką kovoti, bet už ją. Tačiau bet kada šita programa gali būti atsukta atgal.

Taip ir Naglis Puteikis pirkęs pjūklus Donbasui nukariauti, vieną dieną paėmė ir „atsisuko“, ir pašlovino Assadą – nes seniai seniai SSRS kariai buvo mokomi,kas yra sąjungininkai.

Taip ir Giedrius Grabauskas ne iki galo išlaiko jam įdiegtą programą, nes eina į mitingus, kurie turi tautišką charakterį, ir nesupranta, jog neokomunistas neturėtų net per patrankos šūvį rodytis „fašistiniuose“ renginiuose.

Prieš kokius dvejus metus baltarusiai jaunuoliai, apmokyti greičiausiai Audriaus Butkevičiaus tipo „demokratijos“ stovyklose – na kur mokoma „taikiai“ mėtyti Molotovo kokteilius, skverbtis į pastatus, sprogdinti, statyti barikadas – na, tie patys apmokymai, kaip „taikios ir dainuojančios revoliucijos“ 1990-1991 metu- norėjo sprogdinti Gedimino prospekte. Buvo paruošti Molotovus mėtyti, bet liežuvio už dantų – ne. Vienas senas saugumietis nepatikėjo, jog jie nėra provokatoriai, nes sako, koks durnius atvirai kalba apie savo kėslus?

Bet, paaiškėjo, jog net pats Audrius Butkevičius nėra išmokytas laikyti liežuvį už dantų.

Tų pačių metu gegužės mėnesį jis davė interviu laikraščiui, jog bus sprogdinama Gedimino prospekte, o atsakingi bus…Pskovo desantininkai. Atrodo,  kad skubiai buvo apklaustas VSD – nes na taip paprasta – pranešu per spaudą, ir net įtariamuosius turiu. Tai buvo paprašyta išsiaiškinti, kuriame garaže Audriukas laiko trotilą, ir kokį kiekį.

(Po pusės metų Audrius Butkevičius jau sėdėjo Maidane ant maišų ir gėrė arbatą: nepavyko Gedimino prospekte, tai nors Maidane pasišildė.)

Dabar su Giedriumi Grabausku kažkas panašaus darosi: pirma jis iškilmingai paskelbia, jog kažkokio ten Juodiškos namus padegė spectarnybos, o pats Juodiška dar prieš elektros instaliacijų gaisrą visur skleidė, jog jį persekioja „KAM 2“.

Vėliau jis „kovos draugams“ pareiškia, jog:

„Dabar reikia, kad namus apšaudytų, ir tada tauta viską supras“.

Taigi, o apšaudyti juk patys save gali – sena gera metodika, taip gerai išbandyta tais „dainuojančios revoliucijos“ metais, kai „pasaulis supras, kai Lietuvoje bus pralietas kraujas“.

Tie du bepročiai iš Gudijos pasakė lygiai tą patį sakinį:

„Nado pralit krov v prospekt Gediminasa, i togda mir pojmiot“.

Palyginkit su Audriuko kliedesiu:

„Bus padėta kokia nors bomba kokiame nors Gedimino prospekte, ir tai bus Pskovo daliniai, ir tada visi supras“.

Audriukas prognozavo, jog Ukraina užpuls Lietuvą, o gavosi viskas atvirkščiai.

O dabar jo paruošti ir nuolat injekcijomis pinigų pavidalu injektuojami „antifašistai“ turi sukelti kažkokią suirutę, o laikas labai palankus: tiek VSD, tiek KAM 2 neturi jokių įrankių kovoti prieš tokius „kovotojus“, kurie nuolat tik leidžia jiems apsijuokti, arba į kvailų agentų skambučius atrėžia, kad neskambintų.

Pasakojosi čia Grabauskas, kad skambinta iš VSD ne kartą ir ne du, tačiau kaip supratau, labai aname laido gale kvailai kalbėta:

„Jūs kai keliate žydų žudynių klausimus, tai diskredituojate Lietuvos istorijos politiką“, ar kažkas panašaus. Tai ne tik Grabauskas, bet ir bet kuris lietuvis „pasiųstų“ tokį skambintoją.

Vadinasi, Grabauskas veikia iš anksto pamatuotai, o į savo ‚“veiklą“ tyčia traukia žydų klausimą, nes atseit, jeigu jau jį puls, tai jis apeliuos į žydų bendruomenę – kuri kol kas purtosi nuo „neokomunistų“.

Grabausko provokacija, tarpukario komunistus siejant vien su žydų diaspora, yra galimai tyčinis veiksmas, siekiant pjudyti lietuvius su žydų bendruomenėmis.

Kaip paaiškinta įvairiuose straipsniuose tiek žydų auditorijai skirtuose portaluose, tiek kituose, tarpukariu Lietuvoje komunistų procentą sudarė nedaug žydų – labiausiai komunistavo Suvalkijos ūkininkai.

Girininkuose, Varkalynėje, buvo įsikūręs kairiųjų štabas, Seimo nario Jono Varkalos tėvas irgi buvo kairysis. Ūkininkų sušaudymas įvyko labai netoli Varkalynės, vos 8 km nuo ten.

Grabauskas, keldamas į viešumą vien žydus veikėjus, galimai ir kuria dūmų uždangą, kad nebūtų pasakojama istorinė tiesa, jog raudonasis virusas buvo įsimetęs į lietuvių sąmones, ir plito labai sparčiai. Vincas Mickevičius – Kapsukas, kuris vadovavo kuopelei Girininkuose, nebuvo joks žydas. Vincas Kudirka irgi sirgo šiomis idėjomis. Jos buvo įsimetę į inteligentiją, tačiau pavirto tautinėmis idėjomis, ir tautine socialdemokratija, o komunistuojantys elementai lindo į pogrindį.

Tai čia ta medalio pusė, apie kurią Grabauskas net nekalba, nes arba nežino, arba tai neparanku. Sniečkus irgi nebuvo joks žydas, o jo išsižadėjo jo paties brolis, ir visa to brolio giminė, kuri gyvena Vakaruose. Vienas iš brolio palikuonių yra poetas, ir apsilankęs poetiniame Druskininkų rudeny, nuvežtas į Grūto parką, tik spjauti į didžiojo kovotojo biusto pusę tesugebėjo, daugiau, sako, emocijų neturiu.

Aišku, mes Grabausko neperauklėsime dar ir todėl, jog jis nėra baigęs istorijos mokslų, ir jis nesuvokia, kas yra mokslas, archyviniai duomenys, istorijos šaltiniai.

Jog selektyvus kalbėjimas, taip kaip jis kalba, visiškai atitinka „kitos pusės“ selektyvų ir angažuotą kalbėjimą.

Lygiai kaip ir Rūta Janutienė, Grabauskas nesugeba kritikuoti Birutės Burauskaitės, o užsipuldinėja kažkokius kitus asmenis.

Negebėjimas kritikuoti tos, kuri ir išrašinėja nesąmomingas pažymas apie tai, jog žydų žudikų padėjėjai yra didvyriai – rodo, jog Giedrius Grabauskas skleidžia tik dūmų uždangą.

Galimai bando dubliuoti žydų kovą už istorinį teisingumą, sukeldamas tokį „baltą triukšmą“, kad žmonės nebegalėtų atskirti, kur kalbama tiesa, o kur – iškraipa.

Sieti Holokaustą su tarpukario LKP gali tik apmokytas manipuliatorius.

Daugelis žydų buvo paprasti amatininkai, pirkliai, netgi daržininkai, ir politinėje veikloje nedalyvavo. Žydai sionistai dalyvavo tarptautinėje sionizmo veikloje, ir artėjant frontui, palikę visus turtus, išvyko į Palestiną. Jie irgi nedalyvavo komunistinėje veikloje, nes jų tikslai buvo atkurti Izraelį, ir į tą  veiklą jie nuo XIX a. koncentravosi.

Grabausko kalbėjimas apie viską ir nieką rodo, jog yra duotas nurodymas, užsakymas, vykdyti kažkokią neokomunistinę veiklą, kad vėliau visi žmonės, kada nors bendravę su juo, galėtų būti represuoti, persekiojami.

Jau yra vienas nukentėjęs žydas – tai Chaimas Bergmanas, kuris netyčia papuolė kartu važiuoti su Grabausku. Pakeliui Grabausko šutvė sustojo pasityčioti prie partizanų paminklo, vėliau visi buvo susemti dėl to, kad kažkas nebuvo užsisegęs diržo.

Neatmestina, jog Grabauskas savo akcijas iš anksto derina su tais, kurie vėliau jį persekioja, nes taip kuriamas fonas nukreipimui, ir kažkokiam tolimesniam triukšmo kėlimui.

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s