Liaudies amatų mokėsi ir pasaulio lietuviai

Posted: August 2, 2016 in Uncategorized
2016 m. liepos 19 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Praė­ju­sią sa­vai­tę Kel­mė­je vy­ko 29-ie­ji Že­mai­čių et­no­mu­zi­ka­vi­mo ir liau­dies ama­tų kur­sai. Į juos su­si­rin­ko per šim­tą žmo­nių iš Šiau­lių ap­skri­ties, Kau­no, Vil­niaus ir ki­tų di­džių­jų mies­tų. Mo­ky­tis ama­tų at­vy­ko lie­tu­vių šei­mos iš Ame­ri­kos, Ka­na­dos, Ka­ra­liau­čiaus.

reginamus@skrastas.lt

„Pri­bu­vė­jas“

Že­mai­čių et­no­mu­zi­ka­vi­mo ir tra­di­ci­nių ama­tų kur­sai pra­si­dė­jo ant­ra­die­nį. Kel­mės kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rius Ar­nas Ar­laus­kas džiau­gė­si, jog prieš 29 me­tus šio cent­ro dar­buo­to­jai nu­spren­dė įgy­ven­din­ti ne­dra­sią Ama­tų kur­sų idė­ją. Kur­sai gi­mė, o „pri­bu­vė­ju“ ta­po pro­fe­so­rius Ro­mual­das Apa­na­vi­čius.

Kur­sų ad­mi­nist­ra­to­rė Kel­mės kul­tū­ros cent­ro sky­riaus ve­dė­ja No­me­da Jo­ku­baus­kie­nė, kur­sų mo­de­lis vi­sus tuos me­tus iš­li­ko toks pat. Kur­sų da­ly­viai už sim­bo­li­nį mo­kes­tį ga­li lan­ky­ti ne vie­ną, o ke­lias sek­ci­jas, mo­ky­tis ke­lių ama­tų ar bent įgy­ti jų pra­dme­nis.

Šie­met kur­sų da­ly­viai ga­lė­jo mo­ky­tis 25 sek­ci­jo­se. Jie mo­kė­si smui­kuo­ti, gro­ti ban­do­ni­ja, ar­mo­ni­ka, kank­liuo­ti, pūs­ti pie­me­nų inst­ru­men­tus, že­mai­tiš­ko dai­na­vi­mo, šo­kių ra­te­lių žai­di­mų,folk-ro­ko, apei­gi­nio gie­do­ji­mo, ri­tua­li­nio re­li­gi­nio folk­lo­ro dau­dy­tė­mis, ra­gais, me­di­niais tri­mi­tais, nau­jų­jų re­li­gi­nių gies­mių, kank­lių ga­my­bos, kau­kių dro­žy­bos, py­ni­mo iš šiau­de­lių ir vy­te­lių, rie­ši­nių mez­gi­mo, au­di­mo stak­lė­mis, juos­tų au­di­mo, tau­ti­nio kos­tiu­mo de­ta­lių ga­my­bos, li­ni­nių rū­bų siu­vi­mo, kar­pi­nių, tra­di­ci­nės ju­ve­ly­ri­kos, ke­ra­mi­kos, ak­mens ta­šy­mo.

Ir da­ly­vė, ir mo­ky­to­ja

Kai ku­rių ama­tų mo­ky­to­jais jau ta­po va­ka­rykš­čiai kur­sų da­ly­viai. Pas mo­ky­to­ją Ire­ną Ar­laus­kie­nę aus­ti juos­tas mo­ko­si kur­sų R. Apa­na­vi­čiaus duk­ra Kris­ti­na Apa­na­vi­čiū­tė-Su­li­kie­nė. Kny­go­je apie et­ni­nės kul­tū­ros ju­dė­ji­mą Lie­tu­vo­je ji pa­ren­gė straips­nį, ku­ria­me ap­žvel­gė, kaip kei­tė­si Kel­mės ama­tų kur­sai.

Šie­met be juos­tų au­di­mo ji mo­kė­si drož­ti kau­kes. Anks­čiau yra at­nau­ji­nu­si kank­lia­vi­mo, apei­gi­nio gie­do­ji­mo įgū­džius. Ti­ki­si, jog pra­vers pa­kau­nės kai­mo bend­ruo­me­nė­je. Iš­siaus­ta juos­ta Kris­ti­na pa­puoš sa­vo ar­cheo­lo­gi­nius tau­ti­nius rū­bus.

Juos­tas aus­ti mo­ko­si ir Al­ma Meš­kie­nė iš Šau­kė­nų. „No­riu to­bu­lė­ti,– sa­ko mo­te­ris. – Dir­bu Šau­kė­nų ama­tų cent­re.“

Daug kant­ry­bės rei­ka­lau­jan­čio juos­tų au­di­mo ama­to mo­ko­si ir Jo­lan­ta Sau­no­rie­nė iš Ver­pe­nos. Ant­rą kar­tą da­ly­vau­ja kur­suo­se. Bu­hal­te­re dir­ban­ti mo­te­ris do­mi­si et­ni­ne kul­tū­ra, tau­tiš­ka dva­sia auk­lė­ja sa­vo vai­kus.

Ste­buk­lai iš pa­pras­to li­no

Drau­ge su K. Apa­na­vi­čiū­te-Su­li­kie­ne ke­liau­ja­me į li­ni­nių dra­bu­žių siu­vi­mo sek­ci­ją. Čia mo­ko­si jos vy­ras Al­ber­tas. Jis siu­va­si li­ni­nius marš­ki­nius.

„Šią sek­ci­ją pa­si­rin­kau, nes tai vie­nas iš ama­tų, ku­rio dar ne­su iš­ban­dęs,“ – pa­sa­ko­ja auk­sa­ran­kis Al­ber­tas, dygs­niuo­da­mas su­kirp­tą siu­vi­nį.

Li­no su­kne­lę pa­si­siūs ir Bi­ru­tė Ar­bu­šaus­kie­nė iš Rad­vi­liš­kio ra­jo­no Šiau­lė­nų mies­te­lio. Pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja į kur­sus at­va­žiuo­ja penk­ti me­tai iš ei­lės. Iš­ban­dė žal­va­rio pa­puo­ša­lų ga­my­bą, lan­kė ke­ra­mi­kos sek­ci­ją, mo­kė­si aus­ti juos­tas. Šie­met jos vy­ras Eu­ge­ni­jus kur­suo­se mo­ko drož­ti kau­kes.

Siū­ti iš li­no ban­do ir Ar­bu­šaus­kų kraš­tie­tė Ire­na Ka­va­liaus­kie­nė. Pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­re dir­ban­ti rad­vi­liš­kie­tė mo­ka daug dai­lių­jų dar­bų: ban­do de­ku­pa­žo tech­ni­ką, vė­li­mą, siu­vi­nė­ja kry­že­liu, pie­šia ant šil­ko.

Tau­ra­giš­kė Li­na La­saus­kai­tė tarp siu­vi­mo be­si­mo­kan­čių ko­le­gių su­ki­nė­ja­si ap­si­vil­ku­si įspū­din­ga li­no su­kne­le. Ją ma­tuo­ja­si. Ruo­šia­si nu­si­pirk­ti iš siu­vi­mo mo­ky­to­jos Jus­ti­nos Že­be­lie­nės.

Iš Tau­rag­nų mo­ky­ti li­ni­nių dra­bu­žių siu­vi­mo at­vy­ku­si mo­ky­to­ja sa­ko, jog nė vie­na jos mo­ki­nė kur­sų ne­baigs ne­pa­si­siu­vu­si dra­bu­žio. Li­ni­nių dra­bu­žių siu­vi­mas ta­po po­nios Jus­ti­nos vers­lu. „Jau­ni­mas pa­mė­go li­ną, – pa­sa­ko­ja mo­te­ris. – Siu­vu tik iš na­tū­ra­lių me­džia­gų – li­no ir vil­nos. Dra­bu­žis leng­viau dra­pi­ruo­ja­mas, gra­žiau at­ro­do.“

Mo­ko­si ir ket­ve­rių me­tų vai­kai

Tau­to­dai­li­nin­kės Kor­ne­li­jos Lo­pe­tie­nės dirb­tu­vės. Čia tau­to­dai­li­nin­kė mo­ko pin­ti iš šiau­de­lių. Jos ko­le­gė Li­na Gri­ga­lai­tie­nė mo­ko pin­ti iš vy­te­lių.

Mo­te­rys pa­sa­ko­ja, jog kur­sų pra­džio­je vi­si mo­ki­niai vos til­po dirb­tu­vė­se. So­dus iš šiau­de­lių vars­to šau­kė­niš­kė ama­tų cent­ro spe­cia­lis­tė Gi­ta­na Ur­mo­nie­nė, jos kraš­tie­tė Li­gi­ta Gu­dai­ty­tė – Mor­kū­nie­nė, Gra­ži­na Ju­ce­vi­čie­nė iš Pap­rū­džių, kel­miš­kė Ona Nau­sė­die­nė. Kor­ne­li­ja Lo­pe­tie­nė džiau­gia­si, jog šie­met jai pa­si­tai­kė la­bai ga­būs mo­ki­niai. Vie­ną kar­tą paaiš­ki­nai – ir dar­buo­ja­si.

Mo­te­rys nu­si­py­nė šiau­di­nių ran­gy­čių, apy­ran­kių, jo­mis ir pa­si­puoš­ti spė­jo.

Iš vy­te­lių dai­lius krep­še­lius pi­na Li­nos Gri­ga­lai­tie­nės mo­ki­nės. Ma­žei­kiš­kei Gied­rei tik de­šimt me­tų. Į kur­sus ji at­vy­ko su 12 me­tų se­se ir ket­ve­rių me­tu­kų bro­liu. Bro­liu­kas mo­ko­si muš­ti būg­ną.

Tau­ra­giš­kė Dia­na sa­ko jau ap­lan­kiu­si kar­pi­nių, apei­gi­nio gie­do­ji­mo ir šo­kių sek­ci­jas. La­biau­siai pa­tin­ka pin­ti iš vy­te­lių ir šok­ti.

Ne­se­niai at­bė­gu­si Vir­gi­ni­ja iš Ši­lu­tės ra­jo­no dai­nuo­ja folk­lo­ro an­samb­ly­je. No­ri per­pras­ti py­ni­mo iš vy­te­lių me­ną. Jau mo­kė­si šo­kių, gie­do­ji­mo, kar­pi­nių sek­ci­jo­se.

Kur­sų da­ly­viai mo­kė­si ir klau­sė­si pa­skai­tų nuo ant­ra­die­nio iki penk­ta­die­nio pie­tų. Penk­ta­die­nio po­pie­tę su­reng­ta jų dar­bų pa­ro­da.

Au­to­rės nuo­tr.

SO­DAI: Tau­to­dai­li­nin­kės Kor­ne­li­jos Lo­pe­tie­nės mo­ki­nės iš šiau­de­lių nu­si­py­nė plau­kų pa­puo­ša­lų, pri­si­vars­tė so­dų.

MARŠ­KI­NIAI: Iš Kau­no at­vy­kęs Al­ber­tas Su­li­kas pa­ts pa­si­siūs li­ni­nius marš­ki­nius. Ša­lia – jo žmo­na Kris­ti­na Apa­na­vi­čiū­tė- Su­li­kie­nė šie­met mo­ko­si aus­ti juos­tas.

LI­NAS: Iš Rad­vi­liš­kio ra­jo­no at­vy­ku­sios pe­da­go­gės Bi­ru­tė Ar­bu­šaus­kie­nė ir Ire­na Ka­va­liaus­kie­nė (de­ši­nė­je) mo­ko­si siū­ti iš li­no.

KANK­LES: Tarp kank­lia­vi­mo mo­ki­nių yra už­sie­nie­čių iš Ka­na­dos ir Ame­ri­kos.

KAU­KĖ: Iš Ame­ri­kos su ma­ma ir se­su­te at­vy­kęs Au­gus­tas Cray­ton iš­si­dro­žė kau­kę. Jo mo­ky­to­jas šiau­lė­niš­kis Eu­ge­ni­jus Ar­bu­šaus­kas.

NA­TŪ­RA­LU­MAS: Tau­ra­giš­kė Li­na La­saus­kai­tė ruo­šia­si pirk­ti mo­ky­to­jos Jus­ti­nos Že­be­lie­nės pa­siū­tą li­no su­kne­lę.

http://skrastas.lt/?data=2016-07-20&rub_raj=1141131318&id=1468856887&pried=2016-07-19

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s