Jonas Varkala: Drąsos kelias

Posted: August 19, 2016 in Uncategorized

20120323

Drąsos kelias
Drąsius- teisėtais būdais apginti savo vaiką. Tai suponuoja pasitikėjimą valstybe. Buvo parašyta daugybė dokumentų besibeldžiant į institucijų duris… jos neatsivėrė… Žmonių širdžių atvertį atskleidė Drąsiaus laidotuvės… jie ėjo pagerbti žmogų, kuris išdrįso… bet su juo buvo susidorota… Tik nedaugelis manė, kad galbūt jis kerštavo…
Politinė partija Drąsos kelias – sukurti prielaidas teisingam teisėtumui, kad galėtume pasitikėti valstybe.
Prasidėjo DK Klonio gatvėje – dėmesio centre buvo susidorojimo ištikta šeima ir ženklas, kad aukščiausia valdžia susidorojimą laimina…
Dabar mūsų dėmesio centre visa išsivaikščiojusi ir baiminga nusivylusių lietuvių Lietuva ir kita atsitvėrusi nuo skurdžių daugumos, apie savo naujuosius šeimininkus suklupusi turčių, naujalietuvių Lietuva. Trumpiau sakant tai neteisybė.
Kodėl taip yra? Manau panašiai kaip besikuriančioje JAV, bijota tirono iš už Atlanto, kviesta budėti saugant savo iškovotą laisvę, o tironas nejučia, buvo jau čia ir „blatnos“ šeimos pinigo valdžios galia ilgam užvaldė Amerikos žmonės ir šiandien daugelis maitinasi tik viltimi, kad bus milijonieriumi. Drąsių prezidentų laukė Drąsiaus likimas, jie buvo paskelbti susikompromitavusiais, ar kaip Kenedis nušauti ir protokoliškai apraudoti…
DK- budinčių partija, pakilusi demaskuoti ir neutralizuoti tironą. Aš manau, kad tironas ne tik „blatnos šeimos“, bet mūsų nelaimė yra ir neturėta ir neįgyta atsakomybė už savo valstybę, baimingas individualizmas buvojant už savo „tvorų“, o užplūdusi liberastija- liberalų degeneratas, apskritai mus verčia „Orwelo proliais“ kurie žino: „kad kitaip nebus“ Jie turi pub‘us, geria alų, žiūri rungtynes ir į „vidinės partijos reikalus“ nesikiša… jie kaip visi,.. apie senelį šaltį ir politiką nediskutuoja, gyvenimas kaip 24 val. per TV (čia iš Orwelo kūrinio 1984)
Mūsų uždaviniai, laikmečio iššūkiai. Čia aš paminėsiu kai kuriuos.
Išsivaikščiojus Lietuva. Prarandam savo žemę, tautinį identitetą pabirę tarp svetimų, nusivylę socialine nelygybe ir neteisybe tarp „savų“. Emigracija, monopolizmas, verčiantis žmones bejėgiais samdiniais, silpnutės profsąjungos, žemės pardavimas užsieniečiams, žemės nuosavybės koncentracija – landlordai, vietoj kooperacijos, žmonių varymas iš kaimo. Atsirado ir „pertekliniai žmonės ir priklausomybių, savižudybių problema“. Dar kita problema, kaip liga – „ne mano reikalas, valdžia tegu daro“. M. Krupavičiaus įvykdyta žemės reforma atgaivino Lietuvą 1920-1940 metai, nesunyko Lietuva ir per 1945-1970 laikotarpį, o 1990-2015 statistika, manau, ne tik mane nedžiugina, o ką jau bekalbėti apie naujas madas, naujoviškas šeimas… Gal tuos, kurie atsikėlė žemę, pasidarė dvarą, užsitvėrė tvora nuo „prastų“ ir laimingi savo gyvūniška laime gyvena sau „šiaurės rytų krašte“ pamiršę sumokėti mokesčius. Juos džiugina tokia tvarka.
DK – tai mūsų reikalas, mes esam atsakingi už savo valstybę, valstybę visiems …valstybę valdo tauta- tai mes piliečiai, deja, kai kurie išvykusieji jau nupilietinti… Pirmas siekis rinkti išsivaikščiojusius tautiečius. Pabiro Lietuva, bet dar nesubyrėjo, ji išgyveno pokario emigrantų širdyje, nemirs ir dabartinių, kurie pabėgo nuo skurdo ar neteisybės, bet ne nuo Lietuvos.Mes tebeturime „teisingos Lietuvos“ siekį. Kur trūksta teisingumo trūksta ir duonos. Vienas iš mūsų tikslų teisingumą vykdančios valdžios nepriklausomumas „nuo įtakingų asmenų“, tokie įtarimai kilo iš rezonansinių bylų eigos. Sieksime teisingumą vykdančios valdžios skaidraus atsiskaitymo tautai, kuriai jie prisiekė tarnauti. Daugelis esam pajėgūs spręsti apie įsigaliojusių sprendimų pagrįstumą… Aš ir pats balsavau prieš sprendimų „įslaptinimus“. Prezidentė, mūsų laimei, tą „įslaptinimą“ vetavo. Nuo neteisybės pabėgo daug tautiečių.
Kita nelaimė genanti tautiečius, yra socialinė skirtis, skurdas. Daugelio partijų kalbos apie algų didinimą rašant konkrečią sumą yra tuščios. Be teisingumo, vyraujant monopolijų interesams, „pigios darbo jėgos“ sąskaita nekeliant darbo našumo, smarkiai apmokestinant dirbantįjį ir neišpečiant mokesčių turtingiesiems, prabangos, turto, pelno mokesčių, negali būti ir algos. Negali būti saugios motinystės, socialiai ramios vaikystės. Negali būti ir pakenčiamos pensijos, jei iš bendrųjų mokesčių nebus finansuojama pagrindinė pensijos dalis, nes Sodros mokestis kartais sunkiai pakeliamas, o ir mokėtojai svetur… paseno Lietuva…suneįgalėjo… Sunkiausia išvengti vartojimo mokesčių, jie Lietuvoje gan aukšti, buvo pasiūlyta 6% mažinti Sodrą paliekant dabartinį akcizą, kad darbo rinka taptų patrauklesnė ir Sodros mokestis labiau pakeliamas ir mažiau vengiamas. Buvo atmesta. O Darbo Kodeksą Prezidentė vetavo, mes pritariam tam veto.
Kita neganda, apie kurią ir nebuvo diskusijų DK partijoje, tai mano nuomonė yra „Šaltojo karo laimėjimo pralaimėjimas“ Pralaimėjo visi… Rusija ir Amerika ir Europa, labai pralaimėjo Lietuva atidavusi savo valstybę svetimai biurokratijai, pasilikusi tik kuklią administraciją. Jonas Paulius II paskelbdamas Kirilą ir Metodijų Europos globėjais tikėjosi Europos be karinių blokų priešpriešos. Daugelis tikėjomės, kad bendra strateginė infrastruktūra užtikrins taikų sugyvenimą, o sulaukėm sankcijų karo, kuris apgrobė rytų ir vakarų Europos paprastus žmones. Aš nepritariu tai „karo isterijai“ kuri apgrobia mūsų paprastus žmonės. Negaliu sutikti, kad mūsų kraštas būtų poligonas, o mes įkaitai. Socialiai nesaugus žmogus- pavergtas žmogus. Labiau už šarvuočius reikalinga, švietimas, socialinė sauga, ypatingai jaunų šeimų globa, reikalinga gerai apmokama atsakinga policija, civilinė sauga. Kaip praktika parodė į smurto protrūkius ne „panelėms“ važiuoti. Pats apklausose buvau ir mačiau vargana policijos gyvenimą.
Kaip žinote DK pasirinko violetinę spalva, virsmo, atgailos spalvą. Čia aš apie svarbiausią negandą-pasaulį be meilės. Pagrindinis veikėjas planetoje yra žmogus- laisvas asmuo.

Jok 4 Santarvės reikalas
1 Iš kur atsiranda karai, iš kur tarp jūsų kivirčai? Ne iš kur kitur, tik iš jūsų užgaidų, kurios nerimsta jūsų sąnariuose.

Taigi apie „sąnarius“. Socialiniai mokslai žmogų laiko labiau produktu nei veikėju. Žmonijos ateitis labiausiai motinų ir mokytojų rankose. Šeimą puola genderizmas, emocinis prieraišumas laikomas atgyvena, žmogus auginamas be meilės. Kas gi supras M.Buberio pasakymą dvasia ne mumyse o tarp mūsų… Ir nesupras todėl, kad ypač RK Bažnyčia labiau pritaikyta prie Aristotelio ar Platono nei prie Kristaus. Reikia pažymėti, kad vakarų krikščionybė pagonis pagoniškai niokojo, o Rytų Kirilo ir Metodijaus asmenyje -įtakojo ir globojo. Natūralu, kad iš ten galime tikėtis daugiau žmoniškumo vaisių. Judaizme tikėjimas tai Dievo pokalbis su savo tauta, tai galutinai išpildo Jėzus iš Nazareto… pakvietęs tautiečius prie savo aukos stalo, kalbina, Dvasia apdovanoja… užtikrina… Skelbia mums, kad esam Dievo prigimties…

Lk 12 7 Žinokite, kad net visi jūsų galvos plaukai suskaityti. Tad nebijokite! Jūs vertesni už daugybę žvirblių.
Nebijokite duris plačiai atverti Kristui, Pakvietė Jonas Paulius II, bet pertvarkos laikai nubraukę Prometėjišką socializmo dvasią, žmonių santykius pavertė rinkos santykiais. Gal kas sakys, kad tai krikščioniškos civilizacijos pabaiga, manau, tai „pritaikytos graikų filosofijai krikščionybės“ pabaiga ir autentiškos pradžia. Graikų Romėnų civilizacija su sava krikščionybe baigia pasirodymą, o drauge ir jų filosofija. Ateitis priklauso Dialogo filosofams, kurie panašūs į poetus.
Rašau tai tam, kad violetinė spalva reiškia, kad sieksim žmogiškų santykių, kas praktiškai reikštų pav; landlordo ūkis našesnis, kooperatyvo žmoniškesnis, žmogus svarbiau už pinigą, pinigas ne prekė, bet valstybės instrumentas teisingai perdalinti gėrį. Deja pinigas šiandien yra ir išnaudojimo, pavergimo instrumentas, bet taip negali likti. Suprantu, kad tai nepatiks nepratusiems mąstyti ir skaityti.
Jn 15 15 Jau nebevadinu jūsų tarnais,
nes tarnas nežino,
ką veikia jo šeimininkas.
Jus aš draugais vadinu,
nes jums viską paskelbiau,
ką buvau iš savo Tėvo girdėjęs.
Gal geriau jums patinka demokratija kur penki vilkai ir avis balsuoja ką darysim…šiandien- prigimtinė teisė tai daugumos sutarimas… jokių krikščioniškų „tabu“, kad negalima vieno suvalgyti… na tikslas pateisina priemones…
Kas tėvų neklauso „šunio barškančios skūros klauso“, sako liaudies išmintis… Taip jau išeina, kad jei „blatnieji“ užvaldo tai kažkas prasnausta šviesieji ponai, ne ta išmintimi vadovautasi. Nutilus popso būgnams padvelkia nykus visatos šaltis, nejauku ponai nekrofiliškoje kultūroje…
Rinkitės ar patiems tvarkytis, ar būti valdomiems?

Seimo narys Jonas Varkala

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s