R.Karbauskis nesuvaldo baltų etnokultūros naikinimo krizės: ar jis žino, kad VDU „okupavo“ kiniečiai ir Azijos kultūros studijos?

Posted: December 9, 2016 in Uncategorized

karbauskis1

Nuotr. Ar žino baltų kultūros puoselėtojas Ramūnas Karbauskis, jog Vytauto Didžiojo universitete sunaikinta etnologija, letonika – vietoj baltistikos importuota kinų, japonų, korėjiečių kultūrų tyrinėjimai, kaip labai aktualūs Lietuvos valstybei?

Ramūnas Karbauskis kas dieną vis pasižymi kaip spaudos ir interneto sensacija.

Vakar visus įaudrino savo pasisakymais apie tautinius kostiumus, kuriuos, geriausia senovinius, archeologinius, galėtų sukurti dizaineris, ir tada tokius kostiumus būtų galima padovanoti mokiniams.

Kuo ši žinutė juokinga, ir kartu rodo apgailėtiną nepasiruošimą spręsti visos Lietuvos etninės politikos, ir etnokultūros gaivinimo klausimus?

Todėl, kad šiuo metu reikia spręsti, ką daryti su universitetais, kurie turi šią programą (Vytauto Didžiojo universitetas turi etninės kultūros studijų programą), bet, net įsisavinęs Europos struktūrinių fondų paramą šios studijų programos ATNAUJINIMUI – apie 2 mln. litų (600 tūkst. Eurų), bei kitą paramą etninės muzikos gaivinimo tyrimui (2011-2015 m. – apimtis irgi keli milijonai litų), kategoriškai atsisako skelbti priėmimą į šią studijų programą jau treji metai? Ir ką veikia prokuratūra – jeigu VDU įsisavino studijų programos atnaujinimo pinigus, ištyrė etnomuzikos būklę visoje Lietuvoje, išleido monografiją, paraleliai vykdė tautosakos, miesto, šeimos tyrimų projektus, išleido keletą monografijų – ir po to kategoriškai atsisakė vykdyti šią išpopuliarintą programą – gal čia pinigų plovimo klausimas? Juk negalima imtis atnaujinti to, ko tu net nesiruoši vykdyti – buvo apgauti Europos struktūriniai fondai. Kam skirtos šios monografijos ir surinkta medžiaga, jeigu neberenkami studentai šią medžiagą analizuoti, ir surinktos medžiagos rezultatų studijuoti?

Kodėl Ramūnas Karbauskis nekelia klausimo – tai kur dėti vėliau tuos tinkamai ir teisingai etniškai edukuotus mokinius, kurių Šiaulių krašte, Kelmės rajone yra bent dešimtis, kurie klausinėja tėvų – tai kur stoti, jeigu nebėra tokios specialybės – į kurią šie mokiniai orientavosi visą vidurinės mokyklos laiką, ir nuo pat savo sąmoningo amžiaus vaikystėje? Praėjusią vasarą Kelmės vasaros kursuose tautodailės mokytojai man pasakojo, jog mokiniai verčiau rinksis Vienos, Poznanės, Rygos universitetus, kur yra etnologijos studijos, jeigu Lietuva neišgali vykdyti tokių programų. Bet juk tokiu būdu mes prarandame studijų „krepšelius“ (jeigu Žmogus nebėra pamatinė vertybė šiai valstybei – tai bent finansišką nuostolį įvertintų…).

Tokių motyvuotų vaikų yra Kelmėje vien dėl to, kad čia veikia labai aktyvus ir pirmasis Lietuvoje pradėjęs veiklą kaip atskiras kultūros centras Kelmės KC, kartu su Kelmės amatų centru, veikiančiu Kelmės dvare įrengtose dirbtuvėse. Mieste ir apylinkės priskaičiuojama keliolika tautodailininkų, vyksta ne tik Kelmės etnomuzikavimo ir amatų kasmetiniai vasaros kursai, bet vyksta ir akmentašių simpoziumas, bei tapybos plenerai Užventyje.

Vien Ramūno Karbauskio panosėje yra apie 10 motyvuotų vaikų – abiturientų, kurie ateinančiais metais neturės kur  stoti, nes VDU be paliepimo „iš viršaus“ nesiruošia vykdyti šios labai sėkmingos ir visai Lietuvai daug specialistų paruošusios programos – į kurią teiraujasi stoti net vyresnio amžiaus kultūros darbuotojai, savo laiku neįgiję tinkamo išsilavinimo. KC darbuotojai neretai nori kvalifikuotis, nes turi literatūrologų, ar istorikų specialybes – tačiau nevykdant bakalauro studijų, atsiradusi reali grėsmė ir magistro studijų programai, į kurią kiekvienais metais vyksta didelis konkursas.

Ramūnas Karbauskis nesuvokia dar vieno dalyko – jog tautinis kostiumas savaime etninės kultūros negaivina. Tai yra tik detalė bendrame procese, kuris pasmerktas žūti, jeigu nebus imamasi valstybinio lygio pertvarkų – pavyzdžiui, jeigu universitetams, kaip VDU, kurie save tyčia griauna, nebus paliepta vykdyti kaip priklausančiam valstybiniam sektoriui (nes universitetas finansavimą gauna iš valstybės biudžeto – o ne privačių fondų, todėl privalo vykdyti valstybės užsakymus) svarbių tam tikrų programų.

Nors VDU planavo net ir istorijos studijų nebevykdyti, ir laikė istorikus keistais ir naiviais, jie surinko net 16 studentų grupę, kuri šiuo metu motyvuojama ateityje rinktis istoriko kelią: ir pirmakursiai net mokslines konferencijas noriai lanko, ką jau kalbėti apie muziejus ar istorinius, literatūrinius renginius.

Dėl to, kad yra surinkta ši istorikų grupė, nežlunga kitos specialybės – kaip, lotynų, lenkų kalbų mokymai, o ir anglų kalbos dėstytojai turi daugiau darbo. Visi fakultetai tik laimi, jeigu yra priimama kuo daugiau studentų, vykdomos kuo įvairesnės studijų programos. Istorikai susidomėję net jidiš kalbos studijomis – nes raštai šia kalba Lietuvoje menkai teištirti, visame pasaulyje yra litvakų, kurie nori užsisakyti geneologijos tyrimus – o tai irgi yra darbo perspektyva ateičiai. Tuo pačiu metu, plečiantis studentų interesų ratui, VDU viduje per susirinkimus vis tiek peršama idėja apie 20 proc. mažintiną darbuotojų skaičių – nors viešai VDU prisistato kaip pasistatęs daugiafunktį studijų centrą už daugelį milijonų, ir atseit dabar jau gaivinsiantis tautinę tapatybę. Tik kaip – jeigu nebereikia nei baltų etnokultūros, nei letonikos? Filosofijos dėstytojai pasiūlė įsteigti etikos mokytojo specialybę – nes filosofai turi labai abstrakčią specialybę, o kvalifikuodamiesi įgytų gretutinę mokytojo specialybę, baigę studijas galėtų dirbti prestižinėse gimnazijose, ir didžiuotis, kad yra baigę filosofiją. Valdžia nukirto – mes viską mažiname, o ne plečiamės. Nereikia. Atmesta. O juk lietuviškoji, tautinė filosofija, etika irgi egzistuoja: tai Maceina, Šalkauskis, Biržiška. Net Prancūzijai priskiriamas filosofas Emanuelis Levinas iš tikrųjų yra kaunietis, litvakas, o jo filosofija – labai lietuviška. Susidaro įspūdis, jog VDU viskas naikinama, kas tik susiję su tautiškumu, bei studentų perspektyvomis baigusi universitetą, iš karto gauti darbą. Viešumoje, aišku, universitetas prisistato kaip labai orientuojantis studentus į darbą, kas nėra tiesa.

Letonikos centrą (kas yra baltistikos studijų propagavimo centras Lietuvoje, ir turi sutartį su Latvijos vyriausybe) VDU praktiškai sugriovė, išvarė vadovą prof. A. Butkų, pasiūlę jam netinkamas darbo sąlygas (šiuo metu profesorius dirba Rygos universitete, nes Latvija nepaliko latvių kalbos puoselėtojo, garsaus specialisto be darbo), o darbuotojams praktiškai liepė eiti šėko pjauti: vieną darbuotoją pervedė iš literatūros katedros į Letonikos centrą laikinai, kol ji „kur nors kitur susiras darbą“, o turi nepilnamečių vaikų. Daugelis baltistikos propaguotojų net nežinojo apie šiuos procesus: kad garsus letonistas Alvydas Butkus net išvykęs iš Lietuvos. Ramūnas Karbauskis turėtų pasidomėti ir latvistikos studijų atgaivinimo klausimu, nes tai yra baltiškosios kultūros gaivinimo dalis – jeigu, aišku, R. Karbauskiui tikrai rūpi baltų kultūra.

Vien etnologų iš Kelmės krašto šiuo metu norinčių stoti į etninės kultūros studijas, kurių VDU nenori vykdyti, yra 10 abiturientų, turbūt atsirastų ir iš R. Karbausklio gimtųjų Naisių. Kauno krašte įvairių mokyklų pateikiamais duomenimis yra 5 motyvuoti kraštotyros mėgėjai, kurie be etninės kultūros studijų savo tolimesnės karjeros neįsivaizduoja, nes nori tapti etninės kultūros – ne bet kokios, bet etninės – specialistais. 15- jau sudaro tikslinę grupę, o šių faktų į Aziją orientuotas VDU nenori pripažinti: toliau atleidinėja ir varo iš darbo etninės kultūros dėstytojus, viena jų jau įsidarbino ASU universitete, nes nemato perspektyvos. „Pakvietėme šią dėstytoją, nes mes turime etnologijos paskaitas. Sužinojome, kad VDU etnologijos nebereikia, todėl pasiūlyta etato dalis šiai specialistei“.- nurodė ASU dėstytojai, draugiškai pasidalinę valandomis, siekdami ateityje įkurti etnologijos studijų programą – jeigu VDU jos nebereikia.

Vilniaus krašte yra motyvuotų abiturientų, kurie vėliau norėtų dirbti etninių mažumų klausimu. Taip pat užtrenktos durys atvykti Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos, Karaliaučiaus lietuviams ir tų šalių gyventojams per mainų programas – jie neretai rinkdavosi būtent etninės kultūros specialybę, nes VDU turi sutartis su Lenkijos ir Latvijos universitetais, o Karaliaučiaus kraštas dalyvauja įvairiose kitose baltų kultūros gaivinimo, paribio zonų, programose.

Ramūno Karbauskio svarstymai, ir kaip rašo spauda, labai entuziastingai sutikti specialiame Seimo komitete, gal ir būtų geri, jeigu Lietuvoje būtų kiekvienam vaikui suteikta galimybė kankliuoti, kaip tai yra Suomijoje. Šis planas – kanklės į kiekvieną mokyklą – niekada net nebuvo pradėtas įgyvendinti, nors jau eina 26-ieji nepriklausomybės metai. Etnokultūrinės pakraipos mokyklų, kurios propaguoja tradicijas „pačios iš savęs“, yra labai mažai – tai Šilo pradinė mokykla Kaune, kurioje vaikai kankliuoja, skudučiuoja, šoka tautinius šokius.

Pats savaime tautinis ar archeologinis kostiumas negaivina lietuvių ir baltų etninės kultūros. Kostiumo turėjimas aktualus vykstančių švenčių ir kūrybos, kultūros gaivinimo procese – bet ne kaip savaime kažką atliekantis dalykas.

Nes etninę kultūrą reikia gaivinti, nustatant valstybines gaires ir paliepimus universitetams, ir vidurinėms mokykloms, kad atgaivintų etninės kultūros pamoką, o ne pradangintų ją „integravus“ į lietuvių kalbos, geografijos, ar dar geriau – technologijų – valandas.

Etninę kultūrą būtina gaivinti, valdingai paliepus valstybiniam Vytauto Didžiojo universitetui skelbti priėmimą į Etninės kultūros studijas, bei arba priimti atgal išvaikytuosius specialistus (viena pasaulinio garso profesorė, seniausiai išvaryta iš darbo, dar ir dabar rašo mokslines knygas – ir VDU jas įsitraukia į ataskaitą – nors, kaip minėta, šios profesorės čia nereikia, kad netyčia neatgaivintų etninės kultūros per tautosaką), arba formuoti naują dėstytojų kolektyvą iš apsigynusių mokslo daktarų, kurių daugelis prisipažįsta, kad iš viso nebesuvokia – kam tuomet atidavė 10-11 metų savo gyvenimo, studijuodami etnologiją, jeigu VDU demonstruoja, jog tokia specialybė yra niekinė, ir jos nebereikia. „Ką aš veikiu rajono amatų centre su savo etnologijos daktaro diplomu? Nežinau. Bet manau, mano vieta yra universitete dėstyti etninę kultūrą. Juk universitete šiai specialybei atidaviau 10 metų. Parašiau monografiją, dalyvavau ne viename projekte, ekspedicijoje.“ – teigia kvalifikuota etninės kultūros specialistė, kuri stebisi VDU veiksmais – griauti save iš vidaus, naikinti specialybes, apsimetant, kad jų niekam nereikia. „Dar ir dabar trūksta amatų centrų, muziejų specialistų, ir bakalaurą baigę studentai, įstoję į magistro studijas, galėtų užpildyti tas vietas. Tačiau pastebėtina tendencija, jog laukiami ne specialistai, o iš paskutinių išlaikomi pensininkai, turintys biologo, geografo, „visuomenės mokslų“ išsilavinimus, motyvuojant, kad nėra kuo pakeisti. Gal šie procesai yra susiję“, svarsto VDU absolventė, mokslų daktarė.

Valstybėje turi būti visos sritys susiję, kohabituojančios, sąveikaujančios. O tada po atlikto įdirbio, galima spręsti ir apie tautinius kostiumus, kad jie būtų prieinami kiekvienam mokiniui – jeigu Lietuvoje būtų įvesta etninė kultūra kaip pamoka, ir įsteigti kraštotyros, tautosakos būreliai, o Vytauto Didžiojo universitetas vėl vykdytų priėmimą į etninės kultūros studijas.

VDU buvo prigalvoję įvairiausių „modernių“ specialybių. Šiuo metu labai aktyviai mokomasi kinų ir japonų kultūros, o patys studentai prisipažįsta, jog labiausiai to norėjo ne jie, o jų tėvai – nes ir studijų kaina yra nežmoniška.

„Geriau būtų paprastos kad ir etninės kultūros studijos“,- prisipažino viena Azijos studijų programos studentė. „Galėčiau pritaikyti praktikoje. Kur dabar dėsiu kinų kalbą ir kultūrą – neįsivaizduoju. Man susidaro įspūdis, jog pačiam VDU labiau šios programos reikia“.

Ar žino Ramūnas Karbauskis, jog VDU „nužudė“ baltų etnokultūros studijas – kurios jam, turėtų būti labai svarbios, jeigu jis tikrai yra toks šios kultūros propaguotojas, – mainais į Kinijos Vyriausybės milijonus ar net milijardus – jeigu tai ilgametis projektas? Jog dėstytojai stengiasi būti tolerantiškais, bet jiems tiesiog atsibosta visus kalbos lygius lankantis tas pats studentas, nes to niekur nėra- nes kalbos lygis lankomas vienas, palaipsniui tobulėjant. Tačiau kiniečiams VDU negalima sakyti nei vieno blogo žodžio. Azijos kultūros studijų programos studentai savo ruožtu piktinasi kinų kalbos dėstytoja, nemokančia anglų kalbos. Tačiau VDU valdžia, kuri orientuota į personalą, ir kuo didesnius pinigus – nesvarbu iš kur, tik duokite – to negirdi. Nors naikinami dėstytojų ir net techninio personalo etatai, „valdymo personalas“- plečiasi. Neįtikėtina, tačiau šalia Rektoriaus atsirado „Administracijos vadovas“ – toks tarsi pavaduojantis rektorius, niekieno nerinktas, bet labai svarbus asmuo, kuris ir vykdo „etatų mažinimo projektą“. Šis universitetų griovimas turėtų būti stabdomas valstybiniu mastu, būtent iš Seimo ir Vyriausybės: nes į griūvančius universitetus studentai nebenori stoti, renkasi užsienį. Tokiu būdu skatinama emigracija – apie kurios stabdymą naujoji valdžia irgi visiškai nekalba, nors į rinkimus ėjo su patriotiniais šūkiais.

Jeigu čia vis dar Lietuva, tai Ramūnas Karbauskis turi imtis valstybinių pertvarkų. Griežtų, veiksmingų priemonių, o štai tada atsiras vietos ir tautiniam kostiumui. Pati savo rankomis vieną kitą pasiūčiau motyvuotiems mokiniams, ir padovanočiau.  Juk archeologinis kostiumas yra siuvamas rankomis, o ne dizainerio ateljė. Galiu prisipažinti, jog ir man mielesnis archeologinis kostiumas, ir aš jį turiu. Todėl Ramūno Karbauskio idėja nėra visiškai bevertė – tačiau tokį kostiumą reikia turėti kur panaudoti. Jeigu jis bus skirtas dūlėjimui spintoje – tada geriau iš viso tokio projekto nesvarstyti.

VDU intensyviai griaunamos ne tik studijų programos, bet ir šokių, meno kolektyvai. Užsimota apnaikinti net Sporto centrą – nors kaip tai derinasi su naujosios valdžios mintimi išblaivinti Lietuvą – neįsivaizduoju. Ramūnas Karbauskis ir jo komanda per ilgai užsiima neaiškiais klausimais – Rusijos grėsme, embrionais, dabar ir kostiumo klausimu, o nesiima esminės ir degančios pertvarkos: tai universitetų griūties stabdymo. Sustabdžius šio mūro griuvimą – kuris prasidėjo valdant konservatoriams – bus sustabdytas ir visos Lietuvos griovimas. Juk atrodė, šitiek akademinio pasaulio žmonių prisirinko, o Seimo pirmininkas irgi profesorius – tačiau universitetų klausimo iš viso naujoji valdžia neliečia. Kodėl?

Mečiau iššūkį Ramūnui Karbauskiui. Žiūrėsime, ar tikrai jis toks etnokultūros propaguotojas, kuriam rūpi etnokultūros padėtis Lietuvoje, ar tik tokiu apsimeta, ir viską priima ir režisuoja kaip teatro spektaklį.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s