Policijos departamentas teisinasi dėl brangių pirkinių: “įstatymų nepažeidėme”

Posted: July 6, 2017 in Uncategorized
 

 


Mobili hidrauliškai pakeliama platforma įsigyta nepažeidžiant reikalavimų

2017-07-05

Viešoje erdvėje pasirodžius pranešimų apie galimai neskaidrų šarvuočio su įranga pirkimu, pateikiame savo komentarą.

Kaip vyko procedūra?

Norint sužinoti apytikslę specialaus šturmo automobilio su hidrauliškai pakeliama platforma kainą, buvo atliktas rinkos tyrimas. Apklaustos 5 bendrovės, iš visų 5 bendrovių pateiktų kainų buvo išvestas vidurkis. Pateikta prekės vidutinė kaina buvo suderinta su Centrine projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA), patvirtinta Policijos departamente. Prekei įsigyti buvo planuojama skirti iki 314 460,00 Eur su PVM.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) buvo paskelbtas prekių techninių specifikacijų projektas, pastabų  ar klausimų dėl techninės specifikacijos gauta nebuvo.

Šio pirkimo dokumentai buvo teikiami derinimui CPVA, kuri atliko išankstinį pirkimo dokumentų įvertinimą. CPVA pateikė pastabas pirkimo dokumentams į kuriuos buvo atsižvelgta tvirtinant atviro pirkimo dokumentus.

Tarptautinis pirkimas buvo paskelbtas per Europos Sąjungos leidinių biurą ir CVP IS.

Iki vokų plėšimo nei vienas tiekėjas nepateikė paklausimų ar pretenzijų dėl pirkimo sąlygų. Kvietimą dalyvauti pirkime priėmė 15 tiekėjų (nagrinėjo pirkimo dokumentus prisijungę prie CVPIS), tačiau pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas – ūkio subjektų grupė – UAB „Arveka“ ir UAB „Švyturys“, kurių pasiūlyta kaina buvo mažesnė nei suplanuota – 281 930,00 Eur su PVM.

 

Nagrinėjant pateiktą pasiūlymą buvo tikslinama tiekėjo kvalifikacija ir tiekėjo prašoma paaiškinti tam tikrus pasiūlymo aspektus. Gavus atsakymus, pasiūlymas buvo pripažintas tinkamu ir tiekėjas paskelbtas laimėtoju. Visa, su pirkimu susijusi medžiaga, susirašinėjimas su tiekėju ir sutarties projektas buvo pateiktas vertinimui CPVA, kurie pateikė atsakymą, kad pažeidimų nenustatyta ir sutarties pasirašymui jie neprieštarauja.

 

2017-06-05 buvo pasirašyta sutartis dėl mobilios hidrauliškai pakeliamos platformos įsigijimo. Įranga su automobiliu bus įsigyta iš Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos finansuojamų lėšų.

 

 

Kas sudaro kainą?

 

Kainą sudaro 3 komponentai: didžiausią dalį sudaro hidrauliškai pakeliama platforma   (mažiausiai 5 mums žinomi) automobilis, kuris galėtų ją pavežti ir jo apšarvavimas. Pagrindiniai reikalavimai automobiliui – galia, kad galėtų pavežti ir privažiuoti prie objekto ir talpa, kad tilptų pareigūnai su ekipuote, kurie galėtų staigiai išlipti ir reaguoti į situaciją.

 

Reikalavimai tiekėjui:

 

Kvalifikacijos reikalavimai nustatyti minimalūs, objektyviai būtini, proporcingi pirkimo objektui, aiškūs ir tikslūs, neribojantys konkurencijos. Darbuotojų skaičius įmonėje prekių pirkimo atveju nėra rekomenduotini, pagal dabartinę praktiką siūloma naudot tik išimtiniais atvejais ir tai tik darbų ar paslaugų pirkimui, kas šiuo atveju net nėra tinkama, nes perkama prekė, o ne paslaugos ar darbai.

 

Visi viešoje erdvėje nuskambėję siūlymai tik mažintų konkurenciją, o ne ją plėstų (algos dydžiai, administracinės baudos ir pan.). Taip pat pažymėtina, kad yra perkama prekė kaip rezultatas ir tiekėjas yra atsakingas už jos pateikimą tokį, koks nurodytas techninėje specifikacijoje.

 

Kvalifikacijai pagrįsti buvo papildomai reikalaujami, neskaitant privalomų reikalavimų:

 

– Tiekėjo vidutinės metinės visos veiklos pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus, arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) – ne mažiau kaip 1,5 karto didesnė už pasiūlymo vertę (pateikė UAB „Arveka“);

– Tiekėjas turi būti oficialus atitinkamos siūlomos techninės įrangos gamintojas arba įgaliotas atstovas, turintis teisę parduoti siūlomą techninę įrangą, arba turi turėti bendradarbiavimo sutartį su ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę (pateikė UAB „Švyturys“);

– Tiekėjas turi turėti galimybę atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą Lietuvoje t.y. tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas ar turėti įrangos gamintojo išduotą įgaliojimą atlikti įrangos garantinį aptarnavimą ar būti sudaręs sutartį su ūkio subjektu, turinčiu įrangos gamintojo išduotą įgaliojimą atlikti įrangos garantinį aptarnavimą (pateikė UAB „Švyturys“).

 

Riboti dalyvavimo formos viešajame pirkime negalime, tiekėjai gali dalyvauti tiek po vieną pirkime, tiek pasitelkiant subrangovus ar jungtinės veiklos pagrindu.

 

Kokie dar saugikliai numatyti sutartyje?

 

Apmokėjimas už prekes yra po prekės gavimo, avansų nenumatyta. Pristatyti prekes tiekėjas turi per 9 mėn, numatytas 1 mėn pratęsimas. Už pažeidimus numatytos sankcijos, vyks nuolatinė sutarties kontrolė.

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s