Dėl Pravieniškių atvirosios kolonijos marinimo badu

Posted: September 10, 2018 in Uncategorized

MB
kam: Elvinas Jankevičius ministras +370 5 2662933
Laba diena,

šiandien Pravieniškių atvirosios kolonijos kaliniai informavo visuomenę, jog jie negauna maitinimo.
Visuomenė to nežinojo. Kaliniai kreipėsi į Maisto banką ir labdaros organizacijas, kad jiems atvežtų valgyti.
Tačiau remiantis Bausmių vykdymo kodekso 6-7 str. ir 91-92 str. nėra numatyta, jog galima diskriminuoti kurią nors
kalinių grupę, ir vieniems duoti valgyti, o kitiems neduoti. Pažymėtina, jog visuomenė nieko apie tai nežino, kaip ir apie 100 eurų “atlyginimus”
bei iš viso neskaičiuojamus stažus, atiminėjamus pinigus mistiniams fondams. Visuomenė sumoka už kalėjimų išlaikymą per mokesčius.
Kalėjimai tapę atskiromis reketo įstaigomis. Tenka išgirsti ir gelbėti kalinius nuo atviro pareigūnų reketo, kai reketuojama konkreti su artimųjų
uždirbamais pinigais susijusi suma – reketuojami ypač kaliniai, kurių artimieji dirba Vakaruose.
Prašome išsiaiškinti, ar neįmanoma atnaujinti VISIEMS kaliniams maisto tiekimą, kaip tai numato BVK:
6 straipsnis. Nuteistųjų lygybės taikant bausmių vykdymo įstatymus principas

Taikant bausmių vykdymo įstatymus, vadovaujamasi principu, kad visi nuteistieji lygūs nepaisant jų kilmės, lyties, socialinės ar turtinės padėties, tautybės ar rasės, politinių pažiūrų ir partiškumo, išsilavinimo, kalbos, religinių ar kitokių įsitikinimų, genetinių savybių, neįgalumo, seksualinės orientacijos, veiklos rūšies ir pobūdžio, gyvenamosios vietos ir kitų nenumatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose aplinkybių.

7 straipsnis. Humanizmo principas

1. Vykdant bausmę, nesiekiama žmogaus kankinti, žiauriai su juo elgtis arba žeminti jo orumą.

2. Su nuteistuoju, kurio laisvė apribota, net ir jo sutikimu draudžiami medicinos, biologiniai ir kitokie mokslo bandymai.

3. Draudžiama, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus, filmuoti ar fotografuoti nuteistąjį, kurio laisvė apribota, be išankstinio jo sutikimo.
Čia nėra parašyta, jog galima nemaitinti į atvirą koloniją perkeltų kalinių:

91 straipsnis. Laisvės atėmimo bausmės atlikimo atvirose kolonijose ypatumai

KEISTA:

2015 06 23 įstatymu Nr. XII-1818 (nuo 2015 09 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-11069)

1. Atvirose kolonijose nuteistieji:

1) laikomi be apsaugos, bet yra prižiūrimi;

2) nuo kėlimosi iki miego laiko turi teisę laisvai vaikščioti nustatytoje teritorijoje;

3) gali turėti su savimi pinigų ir vertingų daiktų, be apribojimų naudotis pinigais;

4) gali be apribojimų gauti pasimatymus, pašto ir perduodamus siuntinius, smulkiuosius paketus, gauti ir siųsti laiškus, skambinti telefonu;

5) jeigu yra būsto sąlygos, gali gyventi šalia atviros kolonijos su savo šeimomis;

6) kolonijos administracijos leidimu gali be priežiūros išvykti už kolonijos teritorijos ribų, bet tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, jeigu to reikia dėl jų dirbamo darbo pobūdžio arba gydymosi ar mokymosi;

7) jeigu neturi galiojančių nuobaudų, kartą per savaitę gali iki dviejų parų ne darbo metu parvykti į Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius namus. Šios išvykos leidžiamos atviros kolonijos direktoriaus įsakymu. Kelionės išlaidas apmoka patys nuteistieji arba jų artimieji giminaičiai;

8) jeigu neturi galiojančių nuobaudų, kasmetinių atostogų metu gali parvykti į Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius namus. Ši išvyka leidžiama atviros kolonijos direktoriaus įsakymu. Kelionės išlaidas apmoka patys nuteistieji arba jų artimieji giminaičiai.

2. Nuteistųjų išvykimo už atviros kolonijos teritorijos ribų ir išvykų į namus tvarką nustato Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės. Apie nuteistojo išvykas į namus pranešama vietovės, į kurią vykstama, teritorinei policijos įstaigai.

3. Šio Kodekso 140 straipsnyje nustatyta tvarka į atvirą koloniją perkelti nuteistieji, kurie be pateisinamų priežasčių nedirba ar nesimoko arba kelia pavojų atviros kolonijos administracijai ar kitiems asmenims, arba sistemingai pažeidinėja bausmės atlikimo režimą, gali būti teismo nutartimi, priimta pagal atviros kolonijos administracijos teikimą, grąžinti iš atviros kolonijos į pataisos namus.

Priešingu atveju aš kreipsiuosi į advokatą, profesorių Stanislovą Tomą, kuris yra mano studijų draugas, ir labai geras pažįstamas, kad jis šį klausimą tučtuojau pristatytų Jungtinių tautų komitete, nes draudžiamas visų rūšių kankinimas, o kankinimas badu yra viena iš žiauraus elgesio su žmogumi formų.
Esu tarnavusi Lietuvos kariuomenėje, su manimi irgi buvo bandomas šitas metodas, per pačius šalčius buvo staiga nutrauktas maitinimas, mums liepta valgyti sausą davinį. Nuėjus pavalgyti savo pinigais į valgyklą, liepta pasišalinti, gerai, kad neatėmė pietų, nes tuomet spėjau paskambinti į ministeriją ir pranešti apie kankinimą. Žinau, ką reiškia šis metodas, jis visame pasaulyje naudojamas, kad palaužti žmogų. Kalinys ir taip yra atskirtas nuo visuomenės, kam dar jį kankinti? Ar mes tokia skurdi valstybė, kad neturime pinigų kalinių maitinimui – tuo labiau, jog humaniškumo principas neleidžia “duoti kaliniui tik plotą” ir jo nemaitinti, nes tai prieštarauja Bausmių vykdymo kodeksui (minėtiems 6-7 str.)
Prašome imtis neatidėliotinų veiksmų, nes mano žiniomis, badą kenčiantys kaliniai renka obuoliukus, slyvas, visaip ieško maisto, tai nėra normalu. Prisipažinti kenčiantys jie nenori, arba nebegali, ilgai kenčiantis žmogu pasidaro labai išdidus. Kad kaliniai nėra maitinami, buvo paviešinta dar rugpjūčio 13 dieną delfyje, štai nuoroda. https://www.delfi.lt/news/daily/law/pravieniskese-naujas-skandalas-taikinyje-atsidure-viesai-apie-vergove-kalbejes-kalinys.d?id=78811899&com=1®=0&no=0&s=2
Šiandien kaliniai nebeapsikentę bado kreipėsi į Maisto banką ir į Maltiečių organizaciją, bent kad jiems atvežtų sriubos.
Tai nėra normali situacija, prašome spręsti. Mano ankstesni bandymai kreiptis dėl kalinių problemų buvo nesėkmingi, TM persiųsdavo skundus dėl “Mūsų amatų” ir nenormalių sąlygų kalėjimuose Kalėjimų departamentui, kuris atrašydavo, jog nieko netirs, nes nesuprato skundo.
Prašome nepersiuntinėti mano laiško, ir imtis neatidėliotinų veiksmų – atnaujinti maisto tiekimo Atvirosios kolonijos kaliniams.
Kristina Sulikienė
Savarankiškai dirbanti juristė

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s